XV TSS 03: Registracijos Uždarymas ir Šokių Paskirstymas / Registration Closure and Dance Assignments

2015.11.12

Gerbiamieji šokių vadovai ir mokytojai –

Turime keletą trumpų pranešimų visiems.

Registracijos uždarymas

Labai dėkojame kad jau beveik visi užsiregistravo laiku. Žinau kad tai atlikti per du trumpus mėnesius tikrai nelengva, tai dėkojame už visą darbą surenkant šokėjus.

Iki šios savaitės pabaigos, kiekviena grupė gaus iš manęs asmeninį e-mail patikrinti kad duomenys ir šokėjų skaičius kurį gavome yra teisingi. Taip pat, norėsiu pasitikslinti ar teisingai suprantame kiek jūs atskirų rateliu turite, ir, jei iš skaičių atrodo kad turite arba nepilną ratelį ar atsarginių šokėjų, kaip tai numatome išspręsti.

Prašymas #1: Labai prašau kuo greičiau atrašyti ar paskambinti pasikalbėti.

Prašymas #2: Taip pat, jeigu jūs dar nesate užsiregistravę, prašau užsiregistruoti šią savaitę. Gausite asmenini e-mail iš manęs šiandien suprasti ar tikėtis jūsų registracijos ar ne. Primenu, kad kai jau būsime paskirstę šokių repertuarą ir pradėję aikštės brėžinių darbą, bus daug sunkiau įtraukti nesitikėtų grupių. Numatome kad be išimties, po šio mėnesio galo registracija naujom grupėm bus pilnai ir be išimčių uždaryta.

Registracijos puslapis tiems kurie vėluoja: https://sokiusvente2016.org/en/festival-registration/

Šokių paskirstymas

Per ateinančias dvi savaites, kaip minėjau, mes mėginsime pasitikrinti su kiekviena grupe ar turime teisingą supratimą jūsų registracijos. Po to, iki gruodžio 1 dienos, atsiusim visiems šokių paskirstymus. Kaip minėjau ankščiau, patikslinsime šokiuose su dviejais variantas kas šoka katrą. Ir taip pat, ypatingai jaunimo, vyresniųjų, ir merginų repertuarui, patikslinsim kas katruos šokius šoka.

Šokėjų apranga

Taip pat mėginsime kartu su repertuaru išsiusti aprangos nuorodas.

Nauja medžiaga mokytojų tinklapyje

Iki galo savaitės turėtumėt rasti patikslintus „Medkirčiai“, „Saulės vartai“, ir „Barborytė“ aprašymus.

Pabaiga

Ačiū už visą informacija kaip registracija sekėsi. Kaip visada, skambinkite ar rašykite su klausimais.

Pagarbiai jūsų,

Tomas

Tomas Mikuckis

XV Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas

Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Vilija Yčaitė

XV Tautinių Šokių Šventės Kūrybinė Grupė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2015.11.12

Dear dance directors and teachers –

Several important updates for you.

Registration closure

A big thank you to almost everyone for registering on time. I know that getting this done in two short months wasn’t east, and really appreciate all the efforts in making it happen.

By the end of this week, everyone will get an individual e-mail with me to confirm your registration numbers and information. Also, I’ll want to confirm that we have a correct understanding of how many groups you have, and, if it looks from the numbers that you have missing or extra dancers, to briefly discuss how we plan to handle that.

Request #1: Please respond as quickly as possible to these notes.

Request #2: If you have not yet registered, please do so this week. You’ll get an individual email from me today to understand if your group is still planning to participate. As a reminder, once we have made group dance assignments and started planning the dance compositions, it will be much harder to incorporate additional groups. We anticipate that, at the end of this month registration will be fully closed to additional groups, without exception.

In case you need the link again for registration: https://sokiusvente2016.org/en/festival-registration/

Dance assignments

As I mentioned, during the next two weeks will plan to confirm with everyone the number of dancing groups by age that you have. After that, by December 1, we will circulate to each group specific assignments. This will include clarifications of which version of certain dances that have two versions your group has been assigned. Also, especially for student, adult, and girls groups, we will clarify which dances your group has been assigned.

Costumes

We’ll plan to provide in the next two weeks a summary of costume rules by age group.

New material on the instructors’ website

By the end of the week, updated choreography notes for „Medkirčiai“, „Saulės vartai“, ir „Barborytė“ will be posted.

Conclusion

As always, please write or call with any questions.

Sincerely,

Tomas

Tomas Mikuckis

XV Folk Dance Festival Artistic Director

Sigita Barysienė, Giedre Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Vilija Yčaitė

XV Folk Dance Festival Creative Group

XV TSS 02: Registracija ir Mokytojų Svetainė / Registration and Website

2015.09.25

Gerbiamieji šokių vadovai ir mokytojai –

Turime du svarbius pranešimus visiems.

Registracija

Šokių grupių registracija vyks elektroniniu būdu per šventės svetainę. Registracijos puslapis jau atidarytas:

https://sokiusvente2016.org/en/festival-registration/

Jei turite klausimų apie registraciją, prašome kreiptis Vilijai Kirvelaitienei, vkirvelaitis@hotmail.com. Taip pat, jei jau numatote kad jūsų grupių sudėtis ar skaičius keisis nuo to, ko diskutavome kursuose, labai prašau man parašyti kuo ankščiau, mikuckis@gmail.com.

Paskutinė diena registruotis į šventę yra 2015 spalio 31 d.

Primename kad yra privaloma užregistruoti grupes laiku. Tuoj po registracijos uždarymo mes pradėsime galutinį šokių paskirstymą ir aikštės vietų ir brėžinių pritaikymą. Jei tai įvyktų kad užsiregistruos daugiau grupių negu yra vietų, pirmenybe gaus tuos, kurios užsiregistravo laiku.

Mokytojų svetainė

Turėjome keletą techninių kliūčių, bet dabar jau veikia puslapis, kuriame rasite visus šokių aprašymus, muzikos įrašus, videos, ir patikslinimus. Ačiū už jūsų kantrumą. Jei trūksta nuorodos, prašom parašyti.

Laiškus iš manęs teberasite kaip ir ankščiau:

https://sokiusvente2016.org/en/instructor-emails/

Primename kad naujausi aprašymai, kurios rasite tinklapyje, turi pažymėjimus kur buvo padaryti pakeitimai ir patikslinimai šokių kursų metu. Tiems kurie nebuvo kursuose, čia pilna medžiaga kuri bus reikalinga pradėti mokinti.

Prašymas: Tiems kurie dalyvavo kursuose, labai prašome atsispausdinti naujus variantus aprašymų su pakeitimais, ir pagal juos mokinti. Ne visi pakeitimai buvo viešai paskelbti kursuose, tai labai prašom su naujausiais pradėti, kad nereikėtų vėliau daryti pataisymus.

Prašome mokinti šokius pagal šokių aprašymus. Tikimės kad videos bus naudingi padėti suprasti šokio eigą, žingsnių charakterį, ir bendrus bruožus, ne visi puikiai atitinka aprašymams, ir yra vienur kitur mažesnių klaidų. Kai video ir aprašymas nesutampa, sekite aprašymą. Kur galėjome, mėginome pažymėti aprašymuose kur tokie nesutapimai įvyksta, bet neprižadame kad visus suradome.

Pabaiga

Kaip visada, skambinkite ar rašykite su klausimais.

Pagarbiai jūsų,

Tomas

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2015.09.25

Dear dance directors and teachers –

We have two important updates for you.

Registration

Registration for dance groups will be done electronically through the website. The registration page is now open:

https://sokiusvente2016.org/en/festival-registration/

For questions related to registration, please contact Vilija Kirvilaitis, vkirvelaitis@hotmail.com. Also, if your group’s size or composition appears to have changed from what you submitted during the instructors’ course this summer, please let me know as soon as possible, mikuckis@gmail.com.

The final registration deadline for all groups is 2015 October 31.

We would like to remind you that it is mandatory to register groups on time. Immediately after the closing of registration, we will begin work on the final assignments of dance and arena compositions. In the case that more groups of a category sign up than there are spaces available on the floor, priority will be given to those who registered by the deadline.

Instructors’ website

We had some technical issues, but the website is now working, where you can find all dance related materials. Thank you for your patience.  If you have lost the link, please let email me.

E-mails will continue to be archived as before:

https://sokiusvente2016.org/en/instructor-emails/

The latest written choreography (“aprašymai”) are being posted with notations of where changes have been made to the printed version distributed this summer. For those who did not receive the prior version, the posted versions are the full of material that will be needed to begin to teach.

Request: For those who attended the dance course this summer, please print out the updated choreography with changes. Not all the changes were discussed at the dance course, and we ask that you start with the most recent version, to avoid having to make changes later – your earlier copies are officially “out of date.”

Please teach dances according to the written choreography. We hope that the videos will be useful in helping to understand the sequence, steps, character, and general features of each dance, but they do not all perfectly align with the written notes, and in some cases contain minor errors. When video and written choreography do not match, follow the written description. Where we could, we tried to make notations of where these mismatches occur, but cannot not promise that all we found.

Conclusion

As always, please write or call with any questions.

Sincerely,

Tomas

XV TSS 01: Informacija / Information

2015.09.01

Gerbiamieji šokių vadovai ir mokytojai –

Jau liko tik 301 dienos iki 2016 m. XV Tautinių Šokių Šventės! Siunčiame jums pirmąjį informacinį e-mailą, kuriame rasite nemažai informacijos.

E-mail, komunikacija, ir kontaktai

Mūsų pagrindinis būdas komunikuoti su jumis šiais metais bus elektroniškai. Pastebėsite kad čia yra e-mail nr. 01. Kiekviena komunikacija iš mūsų kuri liečia šokius ir programą bus numeruota, kad visiems būtų lengviau pasitikrinti kad jokių svarbių žinių nepraleidote.

Prašymas: Rasite čia – https://dl.dropboxusercontent.com/u/69001393/Vadovu-name-list-v01.xlsx – sąrašą vardų, sukurta iš šokių kursų registracijos, visų vadovų ir mokytojų, kurie šiuo metu gauna šiuos laiškus. Prašau peržiūrėti ir pranešti jeigu konors iš jūsų grupės trūksta, ar jei kąnors reikėtų nuimti.

Visi šie laiškai bus sudėti šokių šventės tinklapyje:

https://sokiusvente2016.org/en/instructor-emails/

Jeigu kada turite klausimų apie šokius ir programą, geriausias būdas yra parašyti, mikuckis@gmail.com. Taip pat galite skambinti 818-395-9680. Stengsimės abejais būdais atsakyti į klausimus per dvi dienas.

Klausimus susiejusius su registracija, kreipkitės į Viliją Kirvilaitienę, vkirvelaitis@hotmail.com.

Kitais klausimais susiejusiais su kitais savaitgalio įvykiais, kreipkitės į organizacinį komitetą ir pirmininką Liną Orentą, info@sokiusvente2016.org

Šokių kursai

Dar vienas didžiausias AČIŪ visiems 2015 šokių kursų organizatoriams, dalyviams, ir mokytojams. Per 7 dienas nufilmavome 36 šokių įrašus, daugiau kaip dvi valandas šokių žingsnių paaiškinimų, ir jau iš anksto apsprendėme šiek tiek pakeitimų, kad visiems repeticijos eitų sklandžiau.

Medžiaga ir mokymo priemonės

Visi šokių aprašymai, muzikos įrašai, videos, ir patikslinimai ir pastabos bus randami viename tinklapyje.  Jeigu nuorodos / “link” negavote per e-mail, prašom parašyti.

Visada atsiūsime jums e-mail kai naujos medžiagos ten bus sudėta, ir pažymėsime visada kai kažkas pasikeičia. Nesiūsimę pačios medžiagos per e-mail, kad nebutu neaiškumų kuris variantas yra naujausias.

Kaip prižadėjome, čia yra sudėta jau beveik visa pataisyta medžiaga iš šokių kursų. Iki galo savaitės, rasite:

  1. Patikslinti aprašymai visų šokių
  2. Šokių video nufilmuota šokių kursuose
  3. Šokių žingsniai nufilmuoti šokių kursuose

Aprašymai ir videos

Naujausi aprašymai, kurios rasite tinklapyje, turi pažymėjimus kur buvo padaryti pakeitimai ir patikslinimai šokių kursų metu. Tiems kurie nebuvo kursuose, čia pilna medžiaga kuri bus reikalinga pradėti mokinti.

Prašymas: Tiems kurie dalyvavo kursuose, labai prašome atsispausdinti naujus variantus aprašymų su pakeitimais, ir pagal juos mokinti. Ne visi pakeitimai buvo viešai paskelbti kursuose, tai labai prašom su naujausiais pradėti, kad nereikėtų vėliau daryti pataisymus.

Prašome mokinti šokius pagal šokių aprašymus. Tikimės kad videos bus naudingi padėti suprasti šokio eigą, žingsnių charakterį, ir bendrus bruožus, ne visi puikiai atitinka aprašymams, ir yra vienur kitur mažesnių klaidų. Kai video ir aprašymas nesutampa, sekite aprašymą. Kur galėjome, mėginome pažymėti aprašymuose kur tokie nesutapimai įvyksta, bet neprižadame kad visus suradome.

Šokių grupės, šokėju amžius, šokėjų skaičius

Norėjome patikslinti šokių grupių pavadinimus, kuriuos naudosime.

Pavadinimas Name Amžius Pastabos
Vaikai Kids 7 metai iki 6/7 skyrius
Jauniai Youth 6/7 skyrius iki 11 skyrius
Jaunimas Student 11/12 skyrius iki 30 metų Praeityje kartais vadinami „studentai“
Vyresnieji Adult 30 iki 45/50 metų Praeityje kartais vadinami „jauni veteranai“ ar „suaugusieji“
Pagyvenusieji Veteran 45/50+ metų Praeityje kartais vadinami „veteranai“

 

Dauguma šokių yra aprašyti aštuonioms porom, bet žinome kad ne visom grupėm bus įmanoma jas surinkti. Tikrai raginame kad stengtumėt tai padaryti – raginkite draugus, pažystamus!

Prašymas: Jeigu jau numatote kad turėsite mažiau ar daugiau negu 8 poras kai kuriam ratelyje, prašau mums parašykite. Mes galime padėti rasti papildomų porų iš tų grupių su atsarginėm. Jei patys suradote kaip dvi grupes sujungti ar kur šokėjus pasiskolinsite, būtinai leiskite mums žinot taip pat.

Šokių paskirstymas

Kaip minėjome per šokių kursus, nenumatome kad kiekviena grupė šoks visus, tam amžiui numatytus šokius. Galutinis paskirstymas įvyks vėliau šiais metais kai baigsis registracija ir tiksliau žinosime grupių ir šokėju skaičius.

Kad visi galėtu pradėti repetuoti, patariame pradėti ši rudenį su šiais šokiais:

Pavadinimas Name Šokiai kuriuos pradėti
Vaikai Kids KalvelisPasėjau kanapęVėjo malūnėlio žingsnius (arba antrą variantą)
Jauniai Youth LandytinisPukietkaJerubėlėVaržytuvių polka: Antrasis variantas
Jaunimas Student AštuonnytisMalūnėlis-MalūnasMedkirčiaiŠventinės polkos žingsnius (arba antrą variantą)Abrūsėlis, DžigūnasTolkašokio žingsnius (arba antrą variantą)
Vyresnieji Adult Ak norėtum grįžtiSaulės vartaiKubilinio žingnius (arba antrą variantą)Subatvakario žingsnius (arba antrą variantą)
Pagyvenusieji Veteran Kalvelio piešokisPatrepsėlisVyšnių sodelis

 

Negalime garantuoti kad nebus pakeitimų, todėl dėkojame iš anksto už jūsų lankstumą. Ir todėl prašome kad visi mėgintų kuo ankščiau užsiregistruoti, ir pranešti net prieš tai jeigu matote kad jūsų skaičiai keičiasi nuo tų, kuriuos apkalbėjome šokių kursuose.

Svarbios datos

Norime priminti kelias svarbias datas:

  • 2015 spalio 31 d. – Paskutinė diena registruotis į šventę.
  • 2016 sausio 1 d. (numatyta) – Galutinis šokių ir variantų paskirstymas

Norime dar kartą pabrėžti, kad yra privaloma užregistruoti grupes laiku. Tuoj po registracijos uždarymo mes pradėsime galutinį šokių paskirstymą ir aikštės vietų ir brėžinių pritaikymą. Jei tai įvyktų kad užsiregistruos daugiau grupių negu yra vietų, pirmenybe gaus tuos, kurios užsiregistravo laiku.

Pabaiga

Tikimės kad ši informacija naudinga pradedant savo šokių sezonus – norėjome kuo ankščiau perteikti kuo daugiau informacijos. Dėkojame iš anksto už artimą bendradarbiavimą, ir jeigu tik vieno dalyko galime prašyti, tai būtų kad jūsų „komunikacijos linijos“ su mumis būtų atviros, ir kartu viską išspręsime.

Pagarbiai jūsų,

Tomas

Tomas Mikuckis

XV Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas

Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Vilija Yčaitė

XV Tautinių Šokių Šventės Kūrybinė Grupė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2015.09.01

Dear dance directors and teachers –

Only 301 days remain until the 2016 XV Folk Dance Festival! We are sending you a first informational e-mail, which contains a lot of important information – please read in its entirety.

E-mail communication and contacts

Our primary way to communicate with you this year will be electronically. You will notice that this is e-mail number 01. Each e-mail related to the dances and the program will be numbered to help everyone make sure they don’t miss any important updates.

Request: Please find here – https://dl.dropboxusercontent.com/u/69001393/Vadovu-name-list-v01.xlsx – a list of everyone who has received this e-mail. Please review it and let us know if any instructors from your group should be added or removed.
All of these messages will be put dance festival website:

https://sokiusvente2016.org/en/instructor-emails/

If you have any questions about the program and dances, the best way is to write mikuckis@gmail.com. You can also call 818-395-9680. We will try to always respond within two days.

Questions related to registration, please contact Vilija Kirvilaitis, vkirvelaitis@hotmail.com.

For questions related to the other weekend events, please contact the organizing committee and chairman Linas Orentas, info@sokiusvente2016.org

Summer Dance Course

Another huge “thank you” to all the 2015 dance course organizers, participants and teachers. Within 7 days we filmed 36 dances, more than two hours of dance step explanations / demonstrations, and already reviewed and adjusted various things that should help make everyone’s rehearsals go more smoothly.

Material and Training Tools

All descriptions of dance, music, videos, and revisions and comments will be found on one page.  Please ask us if you have not received the link by email.

As these materials are not for the general public, the site requires password which is available upon request.
We will always send you an e-mail when new material or updates are posted on this page. Additionally, we do not plan to send the actual material via e-mail, to avoid potential ambiguities or confusion.

As promised, this website will contain all corrected material of dance courses. By the end of the week, you will find:

  1. The revised choreography of each dance
  2. Dance video filmed at the dance course
  3. Dance steps filmed at the dance course

Written choreography and videos

The latest written choreography (“aprašymai”) are being posted with notations of where changes have been made to the printed version distributed this summer. For those who did not receive the prior version, the posted versions are the full of material that will be needed to begin to teach.

Request: For those who attended the dance course this summer, please print out the updated choreography with changes. Not all the changes were discussed at the dance course, and we ask that you start with the most recent version, to avoid having to make changes later – your earlier copies are officially “out of date.”

Please teach dances according to the written choreography. We hope that the videos will be useful in helping to understand the sequence, steps, character, and general features of each dance, but they do not all perfectly align with the written notes, and in some cases contain minor errors. When video and written choreography do not match, follow the written description. Where we could, we tried to make notations of where these mismatches occur, but cannot not promise that all we found.

Dance groups, dancers, age, number of dancers

We wanted to clarify the dance group category names that will be used:

Pavadinimas Name Age Notes
Vaikai Kids 7 years to 6/7 grade
Jauniai Youth 6/7 grade to 11 grade
Jaunimas Student 11/12 grade to 30 years Sometimes called „studentai“
Vyresnieji Adult 30 to 45/50 years Sometimes called „jauni veteranai“ ar „suaugusieji“
Pagyvenusieji Veteran 45/50+ years Sometimes called „veteranai“

 

Most of the dances are composed for eight couples, but we know that not all groups will be possible to collect them. Try your best however – encourage your friends and acquaintances to come and dance!

Request: If you already foresee that you will have fewer or more than 8 couples in any age group, please write to us. We can help match you with groups that have spare dancers. Similarly, if you yourself find ways to merge groups or borrow dancers, be sure to let us know as well.

Dance assignments

As we said during the dance course, we do not foresee that each group will dance all the dances designated for their category. The final allocation will take place later this year after completion of registration and know exactly the number of groups and dancers.

So that everyone can start to rehearse, we advise you to start this autumn with the following dances:

Pavadinimas Name Dances to start with
Vaikai Kids KalvelisPasėjau kanapęVėjo malūnėlis steps (or version 2)
Jauniai Youth LandytinisPukietkaJerubėlėVaržytuvių polka: Version 2
Jaunimas Student AštuonnytisMalūnėlis-MalūnasMedkirčiaiŠventinė polka steps (or version 2)Abrūsėlis, DžigūnasTolkašokis steps (or version 2)
Vyresnieji Adult Ak norėtum grįžtiSaulės vartaiKubilinis steps (or version 2)Subatvakaris steps (or version 2)
Pagyvenusieji Veteran Kalvelis accompanimentPatrepsėlisVyšnių sodelis

 

We cannot guarantee that there won’t be any changes, and we thank you in advance for your flexibility. And we ask that everyone register as soon as they are able, and let us know even before then if you see that your numbers are changing from those discussed this summer.

Important dates

We would like to remind you of a few important dates:

  • 2015 october 31 – Final registration deadline.
  • 2016 january 1 (preliminary) – Final assignments of dances to each group

We would like to emphasize once again that it is mandatory to register groups in a timely manner. Immediately after the closing of registration, we will begin work on the final assignments of dance and arena compositions. In the case that more groups of a category sign up than there are spaces available on the floor, priority will be given to those who registered by the deadline.

Conclusion

We hope that this information is useful to start you dance seasons – we wanted to share as much as possible as early as possible. Thank you in advance for close cooperation, and if there’s one thing that we can ask for, it is to keep the “lines of communication” open with us, and together we can problem solve through any issues that may arise.

Sincerely yours,

Tomas

Tomas Mikuckis

XV Folk Dance Festival Artistic Director

Sigita Barysienė, Giedre Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Vilija Yčaitė

XV Folk Dance Festival Creative Group