XV TSS 11: Aikštės brėžinių pataisymai / Arena choreography updates

2016.5.2

Gerbiamieji šokių vadovai ir mokytojai –

Norime jūsų dėmesį atkreipti į kelis svarbius pataisymus ir pakeitimus aikštės brėžiniuose.

Medžiagos vieta

Viskas tebėra čia (public DropBox folder):

https://www.dropbox.com/sh/kmk1x0d1dyuonzn/AADNb6MdroYtNcRWYo_hpehia?dl=0

Pakeitimai ir pataisymai

Dėkojame visiems už klausimus. Pastebėsite kad keli šokiai yra pakeisti (pažymėta dabar „v02“ – seni variantai išimti, ir pas save galite ištrinti):

 • Pasėjau kanapę, Kalvelis, Barborytė, Vėjo Malūnėlis – Visose vaikų šokiuose turėjome padaryti keletą pakeitimų, įskaitant grupių kvadratuose. Prašome kad visi vaikų mokytojai pasižiūrėtų kuo greičiau.
 • Kalvelis / Patrepsėlis – Patikslinome kaip pagyvenusieji šokėjai sueina į Patrepsėlio pradžią.
 • Džigūnas ir Medkirčiai – Įtraukėme dar du ratelius Džigūnui, ir tai pakeičia kai kurias grupių šokimo vietas Medkirčiuose.
 • Kubilinis – Kai kurių grupių šokimo vietai pakeisti.
 • Jerubėlė – Aiškiau patikslinome kaip vaikinai laiko rankšluosčius sueidami į sceną.
 • Landytinis – Buvo klaida grupių sustojimo puslapyje, dabar pataisyta kaip šokėjų porus sustoja.
 • Kupolinis – Buvo klaida vyrų dainininkų sustojimo eigoje, kurią pataisėm. Taip pat kelių grupių kvadratai buvo pakeisti. (Pastaba: Yra galimybe kad po salės aplankymo šią savaitę reikės dar vieną kitą dalyką pataisyti – siūlome laukti iki penktadienio gegužės 6 galutiniam variantui).
 • Šventinė polka – Netyčia buvo dvi variantai paskutinės figūros įdėti. Dabar rasite tiktai vieną.
 • Finalas / Suktinis – Pakeitėm kelias grupių vietas.

Sąlyginė muzika

Pataisėme „Kubilinį,“

Prašymai

Primenu, kadangi dar ne iš visų gavome atsakymus, kad turime tris prašymus visiems:

 1. Kiekvienos grupės vadovas per e-mail Tomui patvirtintų kad gavo ir pasisekė atidaryti savo grupės brėžinius.
 2. Peržiūrėti ir patvirtinti tame e-mail kad esate pasiruošę tuos šokius šokti šventėje.
 3. Kai pradėsite su brėžiniais dirbti, parašyti jei randate klaidų ar neaiškumų.

Ačiū,

Tomas

Tomas Mikuckis
XV Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas
Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Simona Užaitė, Vilija Yčaitė
XV Tautinių Šokių Šventės Kūrybinė Grupė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2016.5.2

Dear dance instructors and teachers –

Please note a few important corrections and changes in the arena choreography.

Materials location

Everything has been posted in the same location (public DropBox folder):

https://www.dropbox.com/sh/kmk1x0d1dyuonzn/AADNb6MdroYtNcRWYo_hpehia?dl=0

Changes and corrections

Thank you for all the questions and requests for clarification. You will notice that several dances have been updated (now marked as “v02” –the old versions have been removed, please replace your files with these corrected ones):

 • Pasėjau kanapę, Kalvelis, Barborytė, Vėjo Malūnėlis – There have been changes in all the kids dances, including locations where groups dance. We ask that all dance teachers review as soon as possible.
 • Kalvelis / Patrepsėlis – We have clarified how the veteran dancers transition to the starting position for Patrepselis.
 • Džigūnas ir Medkirčiai – We have added two additional groups to Džigūnas, which has resulted in some changes in location for Medkirčiai.
 • Kubilinis – Some group locations have been changed.
 • Jerubėlė – We have clarified how the boys hold the towels as they enter the floor.
 • Landytinis – There was an error in the numbering for how the couples line up to enter, this has been corrected.
 • Kupolinis – There was an error in the order in which the adult men enter, which was corrected. Also, a few group locations have been changed. (Note: There is a change for further changes this week, after our visit to the arena. We will have further updates if needed by Friday May 6).
 • Šventinė polka – We accidentally had two versions of the ending posted. Now you’ll find only the correct one.
 • Finalas / Suktinis – A few group locations have been changed.

Draft music

The music for “Kubilinis” was updated to a cleaner version.

Requests

Reminder, as we have not heard back from everyone, that we have three requests:

 1. Each group’s director confirm by e-mail to Tomas that you have been able to access and download the relevant dance information for your group.
 2. Read over and review in that same email that you have found all your spots and will be prepared to do those dances.
 3. As you start working with these materials, let us know if you find any mistakes or areas of confusion.

Thanks!

Tomas

Tomas Mikuckis
XV Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas
Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Simona Užaitė, Vilija Yčaitė
XV Tautinių Šokių Šventės Kūrybinė Grupė

XV TSS 10: Pagyvenusiųjų šokėjų skaičiai / Vetreran group dancer counts

2016.4.29

Gerbiamieji pagyvenusiųjų šokių vadovai ir mokytojai –

Yra kai kurių pagyvenusiųjų grupės kurios ieško papildomų porų. Labai nenorime kad atsarginiai šokėjai be reikalo stovėtų šonuose kai yra galimybės papildyti ratelius. Kadangi skaičiai visiems po truputį keičiasi, prašome išpildyti šį apklausinėjimą iki antradienio, gegužės 3. Prašome išpildyti net jeigu turite lygiai 8 poras.

(Jau pabaigta)

Ačiū,

Tomas

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2016.4.28

Dear veteran group dance instructors and teachers –

We have a few veterans groups who are looking for extra couples. And of course we really want to avoid anyone having extra dancers standing on the sidelines when there are spots available to help other groups. Because many group numbers have been shifting slightly, we’re asking you to please fill out this survey by Tuesday, May 3. This will help us connect anyone who has extras to those looking for couples. Please fill it out even if you have exactly 8 couples.

(Survey completed)

Thanks!

Tomas

XV TSS 09: Aikštės brėžiniai / Arena choreography

2016.4.24

Gerbiamieji šokių vadovai ir mokytojai –

Siunčiame jums labai daug svarbios medžiagos – prašome atsargiai perskaityti šį e-mailą, nes turime keletą prašymų visiems.

Medžiagos vieta

Kol kas viską esame čia sudėję į public DropBox folder (parašykite man jei negavote nuorodos per e-mail).

Mėginsime šia savaite irgi viską sudėti į šventės tinklapį, bet norėjome kuo greičiai viską jums persiusti.

 Grupių numeriai

Kiekvienai grupei (pagal amžių) davėme numerį, kad būtų lengviau ir aiškiau. Rasite pilną sąrašą visų numerių.

Aikštės brėžiniai

Rasite sudėtus visų šokių aikštės brėžinius. Kelėta svarbių pastabų:

 1. Kiekviename šokyje pirmas lapas nurodo katrame kvadrate arba kurioje vietoje grupės šokį šoką. Mėginome kuo daugiau išlaikyti tuos pačius kvadratus, bet ne visur pasisekė
 2. Kiekviename šokyje detalės išrašytos kaip sustoja grupės tuneliuose, koks suėjimas ir pagal kokią muziką (svarbu, nes dažnai šokėjai šonais sueina per praeitą šokį), kaip baigiasi, ir kaip šokėjai išeina.
 3. Kiekviename lape pažymėta kokia muzika groja ir kiek taktų – tikimės kad tai irgi visiems padės.
 4. Yra įvairių pakeitimų šokiuose.   Labai prašome į juos pasižiūrėti ir kuo greičiau juos pradėti mokintis.
 5. Nors nenumatome didelių pakeitimų, jei rasime klaidą, pranešime ir išsiūsime pataisytus brėžinius.

Šokių aprašymai

Kadangi aikštės brėžiniai remiasi į šokių aprašymus, radome kai kurių mažų klaidų kurias irgi mėginsime ištaisyti šią savaitę.

Sąlyginė muzika

Šventei muzika dar įrašome, bet rasite DropBox irgi sąlyginės muzikos, kuri sukarpyta kad atitiktu į taktus visiem įėjimam ir išėjimam. Galite ja naudotis.

Mokytojų aptarimas / „Webinar“

Numatome telefonu ir kompiuterio būdu turėti pasitarimą, viską pereiti ir atsakyti klausimų. Planuojame sekmadieni, gegužės 8 d. Iki galo savaitės pranešime tikslų laiką.

Repeticijų grafika šventėje

Viskas bus paskelbta šią savaite, bet kol kas prašome planuoti:

 • Penktadienį:
  • Prologo merginos: 8am
  • Vaikai ir Pagyvenusieji 11am-12:30pm
  • Visi kiti: 12:30pm-5pm (specifiniai laikai bus šią savaitę išsiųsti)
 • Šeštadienį:
  • 8am-6pm (nors labai mėginsim baigti anksti)

Repeticijose prašome būti 20-30 minučių iš anksto, nes laikas bus labai ribotas ir reikės pradėti laiku.

Prašymai

Turime tris prašymus visiems:

 1. Kiekvienos grupės vadovas per e-mail Tomui patvirtintų kad gavo ir pasisekė atidaryti savo grupės brėžinius.
 2. Peržiūrėti ir patvirtinti tame e-mail kad esate pasiruošę tuos šokius šokti šventėje.
 3. Kai pradėsite su brėžiniais dirbti, parašyti jei randate klaidų ar neaiškumų.

Ačiū,

Tomas

Tomas Mikuckis
XV Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas
Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Simona Užaitė, Vilija Yčaitė
XV Tautinių Šokių Šventės Kūrybinė Grupė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2016.4.24

Dear dance instructors and teachers –

We are sending you a lot of very important materials – please review this e-mail carefully in its entirety, and note the requests we have for everyone.

Materials location

Currently we have posted everything in a public DropBox folder (please e-mail me if you did not receive the link).

We will try to get it uploaded in a useful format to the švente website this week, but wanted to get it to you as quickly as possible.

Group numbers

Each group (by age) has received a number, so it would be clear and easy to identify each one in the notes. A document with the full list has been included.

Arena choreography

You will find a folder with the arena choreography for each dance. A few important notes:

 1. Each dance begins with a page that notes the square or area in which each group performs the dance. We tried to maintain similar locations where possible, but there will be some variation for most groups.
 2. For each dance, we have described in detail how the groups line up in the tunnels, how the entrance is performed and to what music (often takes place during the prior dance), how the dance ends, and how the dancers exit or transition to the next dance.
 3. On each page, we have noted the music and number of measures – we hope that this should help.
 4. There are various changes to the dances throughout. Please review in detail and start learning these versions as soon as possible.
 5. While we do not anticipate major changes, if we catch any errors we will provide updated versions as needed.

Dance notes

Because some of the arena choreography refers to the dance notes that you have been using, we will be posting some minor updates this week correcting a few errors / ambiguities that have been brought to our attention.

Draft music

The final music for the show is still being recorded, but you will find in DropBox a rough cut of all the music, which should correspond to all of the entrances and exits. Please use it to practice as needed.

Teachers’ discussion / „Webinar“

We are planning to have a conference call and webinar to review the materials and answer any questions that may have arisen. We are aiming for Sunday, May 8. Firm details on time will be circulated by the end of this week.

Rehearsal schedule

Full details will be released this week, but for now, please plan for the following:

 • Friday:
  • Girls dancing in the prologue (Saulele kelk and Blezdingėlė): 8am
  • Kids and Veterans: 11am-12:30pm
  • Everyone else: 12:30pm-5pm (specific time slots to be circulated this week)
 • Saturday:
  • 8am-6pm (although we will aim to try to finish early)

We ask everyone to arrive 20-30 minutes early, because our times will be very limited and we will want to start on time.

Requests

We have three requests:

 1. Each group’s director confirm by e-mail to Tomas that you have been able to access and download the relevant dance information for your group.
 2. Read over and review in that same email that you have found all your spots and will be prepared to do those dances.
 3. As you start working with these materials, let us know if you find any mistakes or areas of confusion.

Thanks!

Tomas

Tomas Mikuckis
XV Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas
Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Simona Užaitė, Vilija Yčaitė
XV Tautinių Šokių Šventės Kūrybinė Grupė

XV TSS 08: Vakaronės ir Pokyliai / Evening Events and Banquets

2016.4.18

Gerbiamieji šokių vadovai ir mokytojai –

Internete rasite svarbią informaciją apie vakarones ir pokylius, kuri šiandiena platinama. Prašau persiusti savo šokėjams, tėveliams, ir draugams.

Ačiū,

Tomas

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2016.4.18

Dear dance instructors and teachers –

On the website there is important information about the evening events and banquets, which was released today. Please forward to your dancers, parents, and friends.

Thanks!

Tomas

XV TSS 07: Tautiniai rūbai / National costume

TAUTINIŲ RŪBŲ REIKALAVIMAI / NATIONAL COSTUME REQUIREMENTS

Bendri reikalavimai

Šokėjų išvaizda yra labai svarbi dalis Šokių Šventės. Rūbų reikalavimai – *ne* pasiūlymai, o reikalavimai – paruošti atsižvelgiant į šiuos du principus, kuriuos prašome kad primintumėt savo šokėjus.

 1. Šventė yra pasirodymas ir rūbai yra veikėju kostiumas. Pas mus susirinks tūkstančiai žiūrovų, nusipirkę ne pigius bilietus, pamatyti įdomią programą. Šokėjų kostiumai turi atitikti tai programai, padaryti vieningą, bendrą vaizdą. Tai reikalaus kad visi prisitaikytų prie šių reikalavimų, kurie gal skiriasi nuo to, ką šokėjai yra įpratę nešioti grupės pasirodymuose, savo miestuose.
 2. Rūbai yra dalis mūsų kultūros. Todėl šokėju apranga turėtų būti graži, sutvarkyta, tvarkinga. Šokėjų rūbai reprezentuoją dalį mūsų kultūros, kuria per šią šventę matys daugybė žmonių.

Vadovai turi būti atsakingi savo grupių apranga, ir įtikrinti ir patikrinti kad visi šokėjai atitinkamai pasiruošę atvykti į šventė. Bendros taisyklės visoms amžiaus grupėms:

 1. Vienodumas ir grupės išvaizda. Svarbiausia kad vis grupė atrodytų vienodai sutvarkyta, panašios išvaizdos, nors patys rūbai skiriasi. Rūbai turi būti autentiški, stilingi, pilni.
 2. Lietuviški tautiniai rūbai. Prašom, kad tautiniai rūbai būtų švarūs, tvarkingi, išlyginti. Rūbai turi atitikti ūgiui, kad nebūtų per dideli ar per
 3. Plaukai. Plaukai negali dengti veido – turi būti sušukuoti už ausų ir nuo Mergaičių, merginų, ir moterų plaukai sutvarkyti vienodai visoje grupė (detaliau parašyta pagal amžių).
 4. Batai. Batai derinami visai grupei. Be išimties, šokėjai nebus išleisti į aikštę su sportbačiais (,,gym shoes“).
 5. Papuošalai. Prašome kad merginos ir moterys nenešiotų jokių auskarų, kitų veido papuošalų, žiedų (išskyrus vedybinius), gintarinių karolių ar sagų, ar ryškiai lakuotų nagų.
 6. Grimas. Rekomenduotina moterims nusigrimuoti scenai tinkamomis spalvomis.

Atributika: Mes kol kas numatome kad šventėje bus parūpinta visa atributika (skarelės, šakos, abrūsai, ir t.t.), bet leisime žinoti iš anksto jei kas pasikeistų.

General requirements

The dancers’ appearance is a critical part of the dance festival. The national costume requirements – *not* guidelines but requirements – reflect two important principles, that we ask teachers remind their dancers of.

 1. The festival is a performance, and the dancers’ outfits are costumes for their roles. There will be thousands of spectators, who have purchased expensive tickets, to see the program. The costume requirements reflect the program, and aim to achieve a unified, consistent image. This means that all dancers must adhere to these requirements, which may indeed differ than what individual groups wear at their performances back home.
 2. The national costume reflects our culture and traditions. Therefore dancers should be dressed nicely, neatly, and completely. Their outfits represent a portion of our heritage, which will be visible to many during the show.

Dance group directors must be responsible for the costumes of their groups, and ensure (and check!) that all their dancers are arriving to the festival with the appropriate costumes. General rules for all age groups:

 1. Consistent group appearance. It is of utmost importance that each group is consistently and similarly dressed, with a coherent appearance, even though individual outfits differ. The national costume worn should be authentic and complete.
 2. Lithuanian national costume. We ask that the national costume worn be clean, neat, and ironed. The costumes have to fit, and cannot be too big or small.
 3. Hair. Hair cannot block the face and should be combed back – no bangs. Female hair guidelines are explained in more detail below by age.
 4. Shoes. Shoes must be alike for each group. Without exception, dancers will not be permitted onto the dance floor with gym shoes.
 5. Jewelry. No jewelry allowed – we request no earrings, no other facial jewelry, no rings (with the exception of wedding rings), no amber necklaces or pins, no nail polish.
 6. Make-up. Stage make-up is recommended for women.

Props: We anticipate all props being provided for all dance groups (scarves, linen towels, branches, etc.), but will let you know in advance if anything changes.

Labai dėkojame iš anksto už prisilaikymą prie visų rūbų nurodymų!

We thank you in advance for ensuring that these guidelines are followed!

Tomas

Tomas Mikuckis
XV Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas
Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Simona Užaitė, Vilija Yčaitė
XV Tautinių Šokių Šventės Kūrybinė Grupė

 

Vaikai / Kids

Mergaičių plaukai turėtų buti sušukuoti į kuodukus, ar, jei visa grupė turi pakankamai ilgus plaukus, į dvi kasas. / Girls hair should be combed back into low buns, or, if the entire group has sufficiently long hair, may be braided into pigtails.

Mergaitės / Girls
•   Balta palaidinukė
•   Tautinis sijonas iki kelių
•   Prijuostė
•   Tautinė liemenė
•   Baltos pėdkelnės
•   Balti baleto bateliai
•   Juosta rišta kairėje pusėje prie juosmens
•   Gėlių vainikas
•   White blouse
•   National costume skirt (hemline: above-knee)
•   Apron (ties must be tucked in)
•   National costume vest
•   White opaque tights
•   White ballet slippers
•   Sash for waist tied on the left side
•   Crown of flowers
 pic1
Berniukai / Boys
•   Balti marškiniai
•   Khaki spalvos kelnės
•   Baltos kojinės
•   Naginės (,,moccasins“)
•   Maža juosta surišta kaspinu po kaklu
•   Juosta rišta kairėje pusėje prie juosmens
•   White shirt
•   Khaki pants
•   White socks
•   Brown moccasins
•   Tie for neck
•   Sash for waist tied on the left side
 pic2

 

 

Jauniai / Youth

Prašome įsidemėti kad jaunės merginos šoka su karūnomis. / Please note that Jauniai girls perform with “karūnas.”

Jei yra grupių turinčių visiem berniukam liemenes, prašome susisiekti su meno vadovu pasitarimui prieš kovo 1. / For any groups that have a complete set of vests for Jauniai boys, please contact the artistic director before March 1.

Mergaičių plaukai turėtų buti sušukuoti į kuodukus. / Girls hair should be combed back into low buns.

Merginos / Girls
•   Balta palaidinė
•   Tautinis sijonas iki blauzdų
•   Baltas apatinis pasijonis
•   Prijuostė
•   Tautinė liemenė
•   Juosta surišta kairėje pusėje prie juosmens
•   Baltos pėdkelnės
•   Juodi „character“ šokimo batai (patartini) arba juodi baleto bateliai
•   Karūna
•   White blouse
•   National costume skirt with hemline grazing calves
•   White slip shorter than the skirt
•   Apron (ties must be tucked in)
•   National costume vest
•   Sash for waist tied on the left side
•   White opaque tights
•   Black character shoes (recommended) or black ballet slippers
•   Crown
 pic3
Vaikinai / Boys
•   Balti marškiniai
•   Khaki spalvos kelnės
•   Baltos kojinės
•   Naginės
•   Maža juosta surišta kaspinu po kaklu
•   Juosta rišta kairėje pusėje prie juosmens
•   White shirt
•   Khaki pants
•   White socks
•   Brown moccasins
•   Tie for neck
•   Sash for waist tied on the left side
 pic4

 

Jaunimas / Studentai

Prašome įsidemėti kad jaunimo mergaičių galvų apdangas skiriasi įvairiuose šokiuose. / Please note that the stuent girls headwear varies by dance.

Mergaičių plaukai turėtų buti sušukuoti į kuodukus, ar, jei visa grupė turi ilgas dirbtines kasas, galima įpinti į plaukus dvi kasas. Kitos šukuosenus nepriimamos. / Girls hair should be combed back into low buns, or, if the entire group has artificial long braids, these may be used instead. Other styles (for example, short braids) are not permitted.

Merginos / Girls
•   Balta palaidinė
•   Tautinis sijonas 5 coliai nuo grindų
•   Baltas apatinis pasijonis
•   Prijuostė
•   Tautinė liemenė
•   Juosta surišta kairėje pusėje prie juosmens
•   Baltos pėdkelnės
•   Juodi „character“ šokimo batai (patartini) arba juodi baleto bateliai
•   Karūna su kaspinais
•   Gėlių vainikas
•   Balta skarelė
•   White blouse
•   National costume skirt with hemline 5 inches from the floor
•   White slip shorter than the skirt
•   Apron (ties must be tucked in)
•   National costume vest
•   Sash for waist tied on the left side
•   White opaque tights
•   Black character shoes (recommended) or black ballet slippers
•   Crown with long ribbons
•   Crown of flowers
•   White kerchief
 pic3

pic6

Vaikinai / Boys
•   Balti marškiniai
•   Tautinės kelnės (arba khaki spalvos)
•   Tautinė liemenė
•   Baltos kojinės
•   Naginės arba tamsūs šokimo batai
•   Maža juosta surišta kaspinu po kaklu
•   Juosta rišta kairėje pusėje prie juosmens
•   White shirt
•   National costume pants (or, alternatively, Khaki pants)
•   National costume vest
•   White socks
•   Brown moccasins or dark colored dance shoes
•   Tie for neck
•   Sash for waist tied on the left side
 pic7

 

Merginų galvų apdangas / Girls headwear

Karūna / Crown: Blezdingėlė, Malūnėlis-Malūnas, Tolkašokis, Aštuonnytis, Abrūsėlis, Varžytuvių polka, Liuoksinis, Šventinė polka

Vainkas / Crown of flowers: Per girią girelę, Jadvygos polka, Kupolinis

Balta skarelė / White kerchief: Medkirčiai (danced with no vest)

Pagal susitarimą / To be determined: Saulale, kelk.

 

 

Vyresnieji / Adults

Prašome įsidemėti kad moterų galvų apdangas yra privalomas. Jei yra šokėjų kurios šoks ir vyresniųjų ir pagyvenusiųjų šokius, reikės keistis galvų apdangais. / Please note that the women’s headwear is mandatory. If there are any dancers dancing in multiple age groups, changing into the appropriate headwear will be required.

Moterų plaukai turėtų buti sušukuoti į kuodukus. Kitokios šukuosenos, ypatingai laisvų plaukų, draudžiamos. / Womens’ hair should be combed back into low buns. Other styles, particularly loose hair, is not permitted.

Moterys / Women
•   Balta palaidinė
•   Tautinis sijonas 5 coliai nuo grindų
•   Baltas apatinis pasijonis
•   Prijuostė
•   Tautinė liemenė
•   Juosta surišta kairėje pusėje prie juosmens
•   Baltos pėdkelnės
•   Juodi „character“ šokimo batai
•   Karūna su prisiūta balta skaryte
•   White blouse
•   National costume skirt with hemline 5 inches from the floor
•   White slip shorter than the skirt
•   Apron (ties must be tucked in)
•   National costume vest
•   Sash for waist tied on the left side
•   White opaque tights
•   Black character shoes
•   Crown with white kerchief (see photo)
   pic8
Vyrai / Men  
•   Balti marškiniai
•   Tautinės kelnės (arba khaki spalvos)
•   Tautinė liemenė
•   Baltos kojinės
•   Naginės arba tamsūs šokimo batai
•   Maža juosta surišta kaspinu po kaklu
•   Juosta rišta kairėje pusėje prie juosmens
•   White shirt
•   National costume pants (or, alternatively, Khaki pants)
•   National costume vest
•   White socks
•   Brown moccasins or dark colored dance shoes
•   Tie for neck
•   Sash for waist tied on the left side
 pic7

 

Pagyvenusieji / Veterans

Prašome įsidemėti kad moterų galvų apdangas yra privalomas. Jei yra šokėjų kurios šoks ir pagyvenusiųjų ir vyresniųjų šokius, reikės keistis galvų apdangais. / Please note that the women’s headwear is mandatory. If there are any dancers dancing in multiple age groups, changing into the appropriate headwear will be required.

Moterų plaukai turėtų buti sušukuot, kad nesimatytų iš po galvų apdango. / Womens’ hair should be combed back and fully hidden beneath their headwear.

Moterys / Women
•   Balta palaidinė
•   Tautinis sijonas 5 coliai nuo grindų
•   Baltas apatinis pasijonis
•   Prijuostė
•   Tautinė liemenė
•   Juosta surišta kairėje pusėje prie juosmens
•   Baltos pėdkelnės
•   Juodi „character“ šokimo batai
•   Nuometas ar kitas atitinkamas galvos apdangas (vienas iš trijų pasirinkimų, visai grupei turi būti vienodi, pasižiūrėt į nuotraukas)
•   White blouse
•   National costume skirt with hemline 5 inches from the floor
•   White slip shorter than the skirt
•   Apron (ties must be tucked in)
•   National costume vest
•   Sash for waist tied on the left side
•   White opaque tights
•   Black character shoes
•   Headpiece (one of three versions, entire group must wear the same style, see photos below)
 pic10
Vyrai / Men  
•   Balti marškiniai
•   Tautinės kelnės (arba khaki spalvos)
•   Tautinė liemenė
•   Baltos kojinės
•   Naginės arba tamsūs šokimo batai
•   Maža juosta surišta kaspinu po kaklu
•   Juosta rišta kairėje pusėje prie juosmens
•   Šiaudinė skrybelė
•   White shirt
•   National costume pants (or, alternatively, Khaki pants)
•   National costume vest
•   White socks
•   Brown moccasins or dark dance shoes
•   Tie for neck
•   Sash for waist tied on the left side
•   Straw hat
 pic11

 

Pagyvenusiųjų šokėjų galvų apdanga. / Options for veteran women’s headpiece.

Pastaba: Kitokie variantai negalimi. / Note: Other variations not permitted.

Nuometas Galvaraištis Nuometėlis
          pic12  pic13  pic14

 

XV TSS 06: Svarbūs šokių pakeitimai ir patikslinimai / Important dance changes and clarifications

2016.2.15

Gerbiamieji šokių vadovai ir mokytojai –

Labai prašome pasižiūrėti į mokytojų puslapį, kuriame rasite keletą svarbių pakeitimų ir patikslinimų.

Vaikai

Kalvelis ­­– Rasite video „žilvičio“ figūros (IV posmas, 1-oji muzikos dalis). Gavome nemažai klausimų apie aprašymą. Labai svarbų pasižiūrėti į video, kuris nufilmuotas pagal aprašymą, kad visos grupės taisyklingai sušoktų.

Barborytė Rasite patikslintą šokio aprašymą. Vienur ir kitur mes palengvinome figūras, tai prašome šokti pagal aprašymą.

Jaunimas

Medkirčiai – Jei dar nematėte, sudėtas patikslintas aprašymas, prašome kol kas jį sekti.

Vyresnieji

Subatvakaris – Mes šiek tiek palengvinom abu variantus. Rasite nauja aprašyma, ir keleta nufilmuotų žingsnių. Prašome sekti aprašymą, ir jei turite klausimų, prašau parašykite.

Kubilinis Rasite vieną mažą palengvinimą Kubilinio Pirmajame variante; žaliai pažymėta – posmas „Vilkelis ratu ir bendras ratas“ (6-oji muzikos dalis).

Saulės vartai – Jei dar nematėte, sudėtas patikslintas aprašymas, prašome kol kas jį sekti.

Pagyvenusieji

Kalvelis Rasite video viso šokio. Gavome nemažai klausimų apie aprašymą ir ypatingai žilvičio posmą. Labai svarbų pasižiūrėti į video, kuris nufilmuotas pagal aprašymą, kad visos grupės taisyklingai sušoktų.

Ačiū,

Tomas

Tomas Mikuckis

XV Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas

Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Simona Užaitė, Vilija Yčaitė

XV Tautinių Šokių Šventės Kūrybinė Grupė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2016.2.15

Dear dance instructors and teachers –

Please take a look at the instructors’ page on the website, where a number of new materials have been uploaded over the past few weeks.

Vaikai/Kids

Kalvelis – You’ll find a video of the “žilvitis” figure (IV posmas/vers, 1st music). We received a number of questions on this point. Please watch the video, which is filmed according to the written notes, and please make sure to teach your group the figure in this manner.

Barborytė – You’ll find an adjusted write-up. In a number of places we have simplified the figures, so please teach according to the written notes.

Jaunimas/Students

Medkirčiai – In case you missed it, the website has an updated set of notes, which you should currently teach by.

Vyresnieji/Adults

Subatvakaris – We have made a substantial number of simplifications to both versions. You’ll find updated notes on the website, as well as videos of some additional steps. Please follow the written choreography, and let us know if you have questions.

Kubilinis – We made one minor change in Version 1 of the dance; it is noted in green – posmas/verse “Vilkelis ratu ir bendras ratas” (6th music).

Saulės vartai – In case you missed it, the website has an updated set of notes, which you should currently teach by.

Pagyvenusieji

Kalvelis – You’ll find a video of the full dance. We received a number of questions, especially on the “žilvitis” figure. Please watch the video, which is filmed according to the written notes, and please make sure to teach your group the figure in this manner.

Thanks!

Tomas

Tomas Mikuckis

XV Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas

Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Simona Užaitė, Vilija Yčaitė

XV Tautinių Šokių Šventės Kūrybinė Grupė

XV TSS 05: Grupių Kampai ir Bilietų Platinimas / Group Corners and Ticket Sales

2016.2.09

Gerbiamieji šokių vadovai ir mokytojai –

Gavome per praeitą savaite nemažai klausimų, tai norėjome visiems pateikti daugiau informacijos.

Šokių grupių kampai

Šventėje įėjimai bus iš keturių kampų. Mes dar negalime pasakyti tiksliai kur kiekviena grupė šoks (ir gali biškį keistis nuo vieno šokio iki kito), bet esame paskyre visus į vieną iš keturių kampų. Galite numatyti kad jūsų grupė šoks tame ketvirtadalyje aikštės, arčiausios jūsų įėjimo kampo.

Ši informacija jau yra viešai paskleista bilietų pardavimo puslapyje (http://www.ticketmaster.com/event/1500502CD1062F9A, spauskite „more“). Bet ją ir čia pridedu.

Šokių paskirstymas

Jeigu jūs dar neatrašėte patvirtindami kad gavote savo šokių paskirstymą, labai prašau tai padaryti!

Pagarbiai jūsų,

Tomas

Tomas Mikuckis

XV Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas

Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Simona Užaitė, Vilija Yčaitė

XV Tautinių Šokių Šventės Kūrybinė Grupė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2016.2.09

Dear dance instructors and teachers –

We have received a number of questions over the past week since tickets went on sale, which we are hoping to answer for everyone at once.

Dance group corners

Entrances to the dance floor will be from four corners. We do not yet have specific spots fore ach group, which may vary slightly from dance to dance, but we have assigned each group to one of four corners. You can rest assured that your group will dance in one-fourth of the arena closest to your entrance corner.

This informatikon has been available from the ticket website (http://www.ticketmaster.com/event/1500502CD1062F9A, press „more“). It is included below again for your reference.

Dance assignments

If you have not yet confirmed with me that you received your dance assignments, please do so ASAP!

Respectfully yours,

Tomas

Tomas Mikuckis

XV Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas

Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Simona Užaitė, Vilija Yčaitė

XV Tautinių Šokių Šventės Kūrybinė Grupė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

The dance floor will be sectioned in 4 general quadrants: A-B-C-D. Following are the dance group names with their assigned quadrant.

arenamap

Aguonele – D
Aidas – B
Atzalynas – C
Ave Vita – B
Baltija – B
Berzelis – A
Eglute – B
Genys LM – A
Gija – B
Gintaras Toronto – A
Gintaras Montreal – C
Grandis – D
Grandeinele – B
Gyvataras – C
Jievaras – D
Juosta – B
Kalnapuse – D
Kelvelis – D
Lankas – A
Laume – A
LB Spindulys Los Angeles – C
Letunas – D
Lietuvele – D
Lietutis – A
Lietuvos Vyciai – C
Malunas – D
NY Maironio Mokykla – A
Retro – C
Rusne – B
Ruta – C
Saltinis – A
Samburis – B
Sauletas Kranta – A
Siktinis – C
Spindulys Lemont – B
Svyturys – C
Tiltas – C
Toronto Prisikelimo Parapijos- C
Tryptinis – A
Vakarine – D
Varpelis (VK Lit Mokykla) – B
Versme – B
Viesulas – B
Vija – C
Zaibas – D
Ziburio lit.m-kla – A
Zilvinas – D

XV TSS 04: Šokių Paskirstymas ir Nufilmavimas / Dance Assignments and Videos

2016.1.12

Gerbiamieji šokių vadovai ir mokytojai –

Sveikiname su naujais metais! Tikiuos kad visi gerai pailsėjo ir džiaugsmingai su šeimomis ir draugais praleido šventes. Dabar mums visiems prasideda aktyvus darbo laikas – jau mažiau nei 200 dienų iki šventės!

Šokių paskirstymas

Galutinis paskirstymas šiek tiek atsidėjo nes truku šiek tiek laiko baigti įtikrinti registracijas ir dalyvių skaičių. Visi šiandien arba rytoj iš manės gaus e-mail su šokių paskirstymu. Jeigu iki ketvirtadienio nieko negavote, prašau parašyti.

Prašymas: Jeigu numatote kliūčių su savo paskirtu repertuaru, ar turite klausimų, prašau man parašyti iki spalio 22os dienos.

Videos

Mums greičiausia nebus įmanoma aplankyti visas grupes padėti ir suvienodinti šokius prieš švente. Todėl prašysime kad viso grupės nufilmuotų savo šokius repeticijose ir mums persiustų (geriausiai arba elektroniniu būdu arba per Youtube) iki balandžio 15 dienos. Tai mums duos proga padaryti patikslinimų ir suvienodinti judesius prieš atvykstant į šventę.

Pabaiga

Ačiū už jūsų kantrybę. Dabar pradedame ruošti aikštės brėžinius, kuriuos meginame kuo greičiau užbaigti.

Pagarbiai jūsų,

Tomas

Tomas Mikuckis

XV Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas

Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Vilija Yčaitė

XV Tautinių Šokių Šventės Kūrybinė Grupė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2016.1.12

Dear dance instructors and teachers –

Happy New Year! I hope that everyone had a great holiday with family and friends and got some much-needed rest. Now begins our busiest time – there’s less than 200 days left until the švente!

Dance assignments

Final assignments took longer than anticipated as it we had to resolve a number of open questions around group registrations and participant count. Everyone will receive an individual email from me today or tomorrow with final dance assignments. If you haven’t heard from me by Thursday, please let me know.

Request: Please review your assignments in detail. If you have any concerns or issues, please let me know by January 22nd.

Videos

We will most likely be unable to visit all the groups this spring to help ensure all the dances and movements are being performed similarly. Therefore we are asking groups to film your dances at practice and send us videos (preferred would be electronically or on Youtube) by April 15th. This will give us the time to review and provide you with any corrections or changes to ensure that we have a smooth practice when we all arrive in Baltimore.

Conclusion

Thank you for your patients. We are now beginning to work on the arena choreography, entrances, and exits, which we will aim to complete as quickly as possible.

Respectfully yours,

Tomas

Tomas Mikuckis

XV Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas

Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Vilija Yčaitė

XV Tautinių Šokių Šventės Kūrybinė Grupė