XV TSS 19: Paskutinioji informacija / Final reminders

2016.6.27

Gerbiamieji šokių vadovai ir mokytojai –

Informacijos lapas

Esame suruošę jums ir šokėjams informacijos lapą su paskutiniaisiais priminimais, kurį rasite čia

https://dl.dropboxusercontent.com/u/69001393/20160627%20Repeticiju%20tvarkarastis%20ir%20bendra%20informacija/20160627_XV_TSS_Info_Sheet_v01.pdf

Šokių grupių pristatymas

Dėl tam tikrų sąlygų, turėjome pakeisti kelių grupių eigą pristatyme. Rasite pakeitimus čia:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/69001393/20160627%20Sokeju%20pristatymas%20ir%20finalas/02%20Sokeju%20pristatymas%20v05.pdf

Kadangi suprantame kad gal jau kai kas išvyko, turėsime visų grupių vadovams kopijas pristatymo parūpintas Baltimorėje.

Iki pasimatymo!

Linkiu visiems saugios kelionės į Baltimorę. Sunku tikėti kad jau už kelių dienų pasimatysime. Dėkojame vėl už jūsų nuostabų įnašą šiai šventei, ir tikiuos kad rasime laiko po visų repeticijų pasidžiaugti kartu nuostabiu rezultatu!

Ačiū,

Tomas

Tomas Mikuckis
XV Lietuvių Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas
Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Simona Užaitė, Vilija Yčaitė
XV Lietuvių Tautinių Šokių Šventės Kūrybinė Grupė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2016.6.27

Dear dance teachers and directors –

Information sheet

We have prepared a summary information sheet with some important reminders, which you can find here:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/69001393/20160627%20Repeticiju%20tvarkarastis%20ir%20bendra%20informacija/20160627_XV_TSS_Info_Sheet_v01.pdf

Presentation of dance groups

Due to some last-minute circumstances, we have had to change the order of a few groups in the presentation of dancers. The updates are here:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/69001393/20160627%20Sokeju%20pristatymas%20ir%20finalas/02%20Sokeju%20pristatymas%20v05.pdf

Because we know that some of you may have already left home, we will have copies available in Baltimore for each group.

Safe travels!

Wishing you the safest of journeys to Baltimore. It is hard to believe that we’ll be seeing each other in just a few days. We thank you again for your incredible contribution to this event, and I’m confident that we will find time after all the rehearsals to celebrate a fantastic outcome together!

Thanks!

Tomas

Tomas Mikuckis
XV Lithuanian Folk Dance Festival Artistic Director
Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Simona Užaitė, Vilija Yčaitė
XV Lithuanian Folk Dance Festival Artistic Team

XV TSS 18: Mokytojų pagerbimas / Teacher Reception

2016.6.20

Gerbiamieji šokių vadovai ir mokytojai –

Mokytojų pagerbimas

Jei dar neatsakėte Vilijai ar dalyvausite mokytojų pagerbime šeštadienį vakare, prašome atrašyti iki rytojaus, antradienio, birželio 21 dienos. registracija@sokiusvente2016.org

Numatyta RSVP data jau praėjo, ir šventei reikia viešbučiui patvirtinti kiek dalyvių bus maistui užsakymui.

Pirmadienio ryto mokytoju atsisveikinimas

Lietuvių Tautinių Šokių Institutas visus mokytojus kviečia susiburti atsisveikinti ir paskutinį kartą pasidžiaugti šventės pabaiga. Visi gali laisvai užsukti ar minutei ar pusvalandžiui. Bus kavos ir mimozas. Lietuvos Liaudies Kultūros Centro direktorius Saulius Liausa dalyvaus, ir galės ir papasakoti visiems daugiau apie 2018 metų dainų šventę Lietuvoje. Pirmadienį, liepos 4 dieną, Hilton Baltimore, 9-10:30am

Ačiū,

Tomas, Vilija, ir LTSI Valdyba

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2016.6.20

Dear dance teachers and directors –

Teacher Recognition Dinner

If you have not yet done so, please RSVP if you will attend the teacher recognition dinner by tomorrow, Tuesday, June 21. registracija@sokiusvente2016.org

The RSVP date has already passed, and the organizing committee needs to confirm the number of attendees with the hotel.

Teachers’ goodbye reception

The Lithuanian Folk Dance Institute invites teachers to an informal get-together to say goodbye to friends new and old. Everyone is invited to stop by whether for a few minutes or a half hour. We will be providing coffee and mimosas. Saulius Liausa, director of the Lithuanian Folk Culture Center plans to stop by as well, and can answer questions about the upcoming 2018 Song Festival. Monday, July 4, Hilton Baltimore, 9-10:30am

Thanks!

Tomas, Vilija, and LFDI Officers

XV TSS 17: Pasitarimas įrašas ir keli priminimai / Webinar Recording and a few notes

2016.6.13

Gerbiamieji šokių vadovai ir mokytojai –

Pasitarimo įrašas

Galite pasiklausyti praeito savaitgalio įrašo, kuriame tarėmės su organizacinio komiteto atstovais.

https://www.dropbox.com/sh/kmk1x0d1dyuonzn/AADNb6MdroYtNcRWYo_hpehia?dl=0

Priminimai

 • Vyšnių sodelis – Pagyvenusieji ir vyresnieji šokėjai kurie šoka šį šokį turi išmokti „Per girią girelę“ ir „Jadvygos polka“ priešokius. Nepamirškite tai padaryti. Tų šokių aikštės brėžiniuose rasite nurodymus, ir taip pat jums jau buvome persiuntę video įrašus judesių.
 • Saulale, kelk – kiekviena grupė turi parinkti vieną merginą, kuri išmoktų prologo įžangą. https://www.youtube.com/watch?v=eFTRrqs_M9A; visos merginos šoką Blezdingėlės priešokį.
 • Džigūnas – šokio įžangoje dalyvauja ir merginos iš Sambūris, Ave Vita, Gintaras Toronto, Suktinis, ir 2 Grandis. https://www.youtube.com/watch?v=1rjdhvxqwpY
 • Ak norėtum grįžti – šokėjai turi būti išmokę ir įėjimą ir išėjima, jeigu brėžiniuose nebuvo aišku, jau buvome išsiuntę ir įrašus:
 • Kupolinis – Berželis, Rūta, Gija, ir Jievaras turi sudėtingesnį išėjimą. Jei aikštės brėžiniuose nėra pilnai aišku, prašome parašyti kad pasitartumėme.
 • Finalas – visi pasižiūrėkite į aikštės brėžinius ir detalių aprašymą (žiūr. „20160607 Sokeju pristatymas ir finalas“). Labai svarbu kad šokėjai mokėtų eigą, o sujungimus susirepetuosime visi kartu.
  • Vaikai, Pagyvenusieji, ir likusieji šokėjai šoką „C“ dalį – šokį išmokti nereikia bet turi būti pripratę kaip sustoti suėjimui.

Kostiumai

Dar kartą prašome kad visi pasitikrintų kad sekate VISUS kostiumo nurodymus. Kaip gerai žinote, šventėje parūpiname visą atributiką (props), bet kostiumus ir galvos apdangalus kiekviena grupė atsiveža.

Primenam – Pagyvenusieji vyrai atsiveža šiaudines skrybėles. Ir studentės turi turėti ir karūnas, ir vainikus, ir skareles (tos kurios šoka Medkirčiai).

Ačiū,

Tomas

Tomas Mikuckis
XV Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas
Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Simona Užaitė, Vilija Yčaitė
XV Tautinių Šokių Šventės Kūrybinė Grupė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2016.6.13

Dear dance teachers and directors –

Webinar recording

The recording from this weekend’s webinar, where we were joined by members of the organizing committee, has been uploaded.

https://www.dropbox.com/sh/kmk1x0d1dyuonzn/AADNb6MdroYtNcRWYo_hpehia?dl=0

Reminders

 • Vyšnių sodelis – All groups performing this dance remain onstage for “Per girią, girelę” and “Jadvygos polka” and need to learn the accompaniments for these dances. The notes include the detils, and we circulated in prior emails videos of the movements:
 • Saulale, kelk – each group has to make sure one girl has learned the prologue introduction: https://www.youtube.com/watch?v=eFTRrqs_M9A; all girls stay onstage for Blezdingėlė to dance the accompaniment
 • Džigūnas – Girls from Sambūris, Ave Vita, Gintaras Toronto, Suktinis, and 2 Grandis groups have to learn the entrance https://www.youtube.com/watch?v=1rjdhvxqwpY
 • Ak, norėtum grįžti – All dancers need to learn the entrance and exit; if anything is unclear, here are re-attached the videos:
 • Kupolinis – Berželis, Rūta, Gija, and Jievaras have a more complex exit. If the notes are unclear, please email so we could connect.
 • Finalas – as a reminder, everyone please review the arena choreography as well as the added details circulated last week („20160607 Sokeju pristatymas ir finalas“). Please make sure your dancers know the steps and sequence, so we can focus on the connections.
  • Children’s and Veteran groups and all others doing the “C” part only need to learn how to enter the arena per the notes.

Costumes

One more, please remember to review the guidelines for costumes and make sure your group is following ALL of them. As you well know, while we are providing props for all the dances, costumes (including head coverings) are the responsibility of each group.

As a reminder, Veteran men wear straw hats for their dances. And student girls need to have crowns, flower wreaths, and scarfs (for Medkirčiai).

Thanks!

Tomas

Tomas Mikuckis
XV Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas
Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Simona Užaitė, Vilija Yčaitė
XV Tautinių Šokių Šventės Kūrybinė Grupė

XV TSS 16: Pasitarimas ir keli maži patikslinimai / Saturday Webinar and a few notes

2016.6.7

Gerbiamieji šokių vadovai ir mokytojai –

Trys svarbūs dalykai.

Keli patikslinimai

Yra keli maži patikslinimai keliose šokiuose. Atsiprašau kad ankščiau jų nepagavome, ir dėkoju už visą kantrybę ir lankstumą. Viską mėginome peržiūrėti, ir tikrai stengiamės kad kuo mažiau jų būtų, nes žinome kad jau mažai repeticijų liko.

https://www.dropbox.com/sh/kmk1x0d1dyuonzn/AADNb6MdroYtNcRWYo_hpehia?dl=0

Primenu, kad rasite ir tiktai pakeistus lapus ( „20160607 Pakeitimai“ folder) ir pilnus brėžinius jei juos dar neatsispausdinote („20160607 Aikstes breziniai v06“ folder).

Kas pasikeitė:

 • Jerubėlė – Jauniai šonais sueina bėgamuoju žingsniu (p. 3), ir reikėjo pakeisti išėjimo takus (p. 12)
 • Kupolinis – Buvo klaidingai surašyta Vyrensiųjų vyru suėjimo tvarka (p. 5-8).
 • Šventinė polka – čia ne pakeitimas, bet tik primenu 12ajame puslapyje Antrojo varianto šokėjams prisiminti kad vaikinai merginas pakelia tiktai 1 kartą.
 • Malūnas – apkeitėme Malūno (79) ir Spindulio (117) kvadratus. Kitiems tai nepadaro skirtumo.
 • Šokėjų pristatymas – Versmė, Rusnė, Aidas prisistato kartu.

Suktinis / Finalas

Gavome kai kurių klausimų apie Finalą. Kad būtų aiškiau, su daugiau detalių parašėme kaip kiekvienas posmas atrodo viename kvadrate (žiūr. „20160607 Sokeju pristatymas ir finalas“). Svarbiausia kad šokėjai mokėtų eigą, o sujungimus susirepetuosime visi kartu.

Pasitarimas ši sekmadienį

Kaip minėjau, norėjome duoti proga pasitarti ir su organizacinio komiteto atstovais. Taip pat jei reikės, bus proga ir apie programą pasitarti. Kaip ir praeitą karta padarysime įrašą, ir taip pat stengsimės išsiųsti santrauka, nes žinom kad laikas netinka visiems.

Toj pačioje DropBox vietoje, kartu su repeticijų tvarkaraščiu rasite ir papildomos informacijos (žemėlapių, arenos / tunelių schematikų ir t.t.). Apibudinsime per pokalbį.

Šeštadienį, balandžio11, 11am. Telefonu, skambinkite:

Iš JAV: 860 970 0010; Passcode: 980518268
Iš Kanados: 1 647 977 2648; Passcode: 980518268
Iš Kitų Šalių: http://e.oliverwyman.com/supportapp/conf/jmmobile.htm?confid=980518268, Passcode: 980518268

Mes per internetą rodysime žemėlapius kai kur jei reikės, tai patariam taip pat prisijunti:

https://join.me/tomas.mikuckis

Darbotvarkė:

 1. Klausimai organizaciniui komitetui – bendri klausimai
 2. Klausimai apie vakarines programas
 3. Pasitarimas – šokiai, repeticijos, ir taip toliau

Ačiū,

Tomas

Tomas Mikuckis
XV Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas
Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Simona Užaitė, Vilija Yčaitė
XV Tautinių Šokių Šventės Kūrybinė Grupė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2016.6.7

Dear dance teachers and directors –

Three important notes.

A few updates

There are a few small adjustments in a few dances. Sorry that we previously missed these, and thank you for all your patience and flexibility. We’ve tried to review them all, and are trying to minimize any additional ones, since we recognize how little rehearsal time there is left.

https://www.dropbox.com/sh/kmk1x0d1dyuonzn/AADNb6MdroYtNcRWYo_hpehia?dl=0

The few specific pages that changed are posted (“20160607 Pakeitimai” folder) as well as updated in the latest complete set of notes (“20160607 Aikstes breziniai v06” folder).

What changed:

 • Jerubėlė – The dancers enter running (p. 3), and their paths for exiting at the end have been changed (p. 12)
 • Kupolinis – There was a mistake in the order the Adult men line up (p. 5-8).
 • Šventinė polka – Not a change, but just a reminder on p 12 that the dancers doing the
 • second version only lift the girls once (per the updated notes from a few months back).
 • Malūnas – we swapped the spots of Malūnas (79) and Spindulys (117). Shouldn’t impact anyone else.
 • Presentation of dancers – Versmė, Rusnė, and Aidas enter together.

Suktinis / Finalas

We received some questions on the finale. To help clarify and make it easier, we have made a “cheat sheet” packet that draws out in detail what a single square of dancers looks like throughout each part (find it in „20160607 Sokeju pristatymas ir finalas“ folder). We will have time to rehearse connecting everything together, but please make sure your dancers are comfortable with the different steps and order.

Phone call / webinar

As I mentioned, we wanted to give the opportunity to consult with representatives of the organizing committee. Also, if necessary, we can answer any remaining questions about the program. As before, we’ll provide a recording and summary, since we know the time does not work for everyone.

In DropBox in place, along with the rehearsal schedule, you will find additional information (maps, arena / tunnel diagrams, etc.). We’ll review these briefly.

On Saturday, June 11, 11am. By phone, call:

From the US: 860 970 0010; Passcode: 980518268
From Canada: 1 647 977 2648; Passcode: 980518268
From other countries: http://e.oliverwyman.com/supportapp/conf/jmmobile.htm?confid=980518268,

Passcode: 980 518 268

We’ll display some of the maps and other info if necessary on a webinar, so please join if you would like:

https://join.me/tomas.mikuckis

Agenda:

 1. Questions for organizing committee related to schedule of events
 2. Questions on evening programs
 3. Questions on dances

Thanks!

Tomas

Tomas Mikuckis
XV Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas
Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Simona Užaitė, Vilija Yčaitė
XV Tautinių Šokių Šventės Kūrybinė Grupė

XV TSS 15: Šokėjų Įėjimas ir Repeticijų Tvarkaraštis / Introduction of Dance Groups and Rehearsal Schedule

2016.6.4

Gerbiamieji šokių vadovai ir mokytojai –

Jau liko tiktai vienas mėnuo iki šventės! Rašome su svarbia informacija.

Šokėjų įėjimas ir kelios svarbios pastabos

Siunčiame šokėjų įėjimo eiga, kuri vyks per šventės atidarymą. Taip pat ši informacija bus tuoj sudėta į šventės tinklapį.

https://www.dropbox.com/sh/kmk1x0d1dyuonzn/AADNb6MdroYtNcRWYo_hpehia?dl=0

Yra labai svarbu kad visi susirepetuotų įėjimą namuose. Šventėję pranešėjo balsas bus iš anksto įrašytas ir pritaikytas prie muzikos, tai reikia pristatymą šokti lygiai taip kaip aprašyta, kad viskas teisingai susijungtų.

Šventėje, kaip įprasta iš praėjusiu kelių švenčių, bus parūpintas plakatas kiekvienai grupei.

Taip pat, jūsų dėka suradome kelias (tikėkimės paskutines!) mažas klaideles aikštės brėžiniuose. Rasite ir tiktai pakeistus lapus ( „20160604 Pakeitimai“ folder) ir pilnus brėžinius jei juos dar neatsispausdinote („20160604 Aikstes breziniai v05“ folder).

Kas pasikeitė:

 • Jerubėlė – Grupės 31 (Gintaras) ir 41 (Grandis) turi iš aikštės iššokti kitokia kryptimi, kaip pažymėta 12-ame puslapyje. Pačiame šokyje jokių pakeitimų nėra.
 • Kalvelis – Grupei 155 (Malūnas) pataisėme perėjimą į Patrepsėlį. Kitiems jokių pakeitimų nėra.
 • Patrepsėlis – Primename visiems kad pakeitėme I-ojo posmo 1-osios muzikos dalies judesius aprašyme, ir reikia į naujausią aprašymą pasižiūrėti, patikrinti kad šokėjai teisingai šoką (vietoj kad šokti pagrindinį junginy du kartus pirmyn, dabar šokame vieną kartą pirmyn, ir vieną kartą į gilumą). Taip pat, pastebėjome kad aprašyme buvo klaida 3-iajame piešinyje, tai jį irgi pataisėme. Visi kreipkitės į aprašymo „v05“ variantą, kurį irgi įkėlėm į Dropbox.
 • Malūnėlis-Malūnas – 12ajame puslapyje sumaišėme 117 ir 129 grupių vietas. Dabar pataisyta. Šokyje jokių pakeitimų nėra.
 • Medkirčiai – Šventėje gros ir 7-oji muzika. Šokėjai, atšokę į pabaigos figūra, 16 taktų spyruokliuos abiem kojom vietoje, smagiai supdami rankas pirmyn ir atgal, iki kol muzika pasibaigia.
 • Ak, norėtum grįžti – 4 puslapio pastabose buvo mažas typo (parašyta 112 vietoj 122), bet brėžinys teisingas.

Taip pat, nufilmavome Ak, norėtum grįžti išėjimą, patikslinti tiems kurie turėjo klausimų: https://www.youtube.com/watch?v=DTwI7_kUnvE

Repeticijų grafika šventėje

Taip pat siunčiame repeticijų tvarkaraštį. Repeticijų laikas labai ribuotas, ir labai norime mėginti baigti anksti, tai prašome kad visi šokėjai atvyktų ir būtų pasiruošę 30 minučių iš anksto.

Salės grindys yra cementinės, tai siūlome kad šokėjai nešiotų patogius sportinius batus. Tikimės kad visos grupės yra sugalvojusios įdomius repeticijų marškinėlius – nekantriai laukiame pamatyti ką šiais metais sugalvojote.

Tuneliuose bus vandens stotys, bet raginame šokėjus atvykti su vandens bonkomis, kurias galėsite pripildyti. Pietūs bus parūpinti šeštadienio repeticijoje. Penktadienį prašome pavalgyti prieš atvykstant ar su savimi atsivešti užkandžių.

Sekantys mokytojų pasikalbėjimai

Šį ateinantį šeštadienį, birželio 11, 11am eastern, turėsime antrą mokytojų pasikalbėjimą. Dalyvaus Linas Orentas, organizacinio komiteto pirmininkas, atsakyti kokių būtų klausimų apie savaitgalio renginius. Taip pat bus proga pasitarti apie likusius klausimus, kurie susieję su programa. Kaip ir praeitą kartą, numatome padaryti garso įrašą tiems kurie negali dalyvauti.

Šventėje, ketvirtadienį, birželio 30, 7-9pm, turėsime neprivalomą mokytojų ir vadovų susitikimą. Bus proga pasitikslinti ir atsakyti kokių likusių klausimų. Galėsite užsukti bet kada per šį laikotarpį pasikalbėti individualiai (nereikia išbūti pilnam laikui). Pranešime tikslią vietą, Hilton viešbutyje, kai žinosime.

Atributika ir šokėjų rūbai

Primename, kad šventėje bus parūpinta visa šokių atributika:

 • Saulale, kelk skraistės ir suknelės
 • Blezdingėlės nosinaitės
 • Vyšnių sodelio šakos
 • Per giria, girele gėlės
 • Vėjo malūnėlio malūnėliai
 • Tolkašokio sruogos
 • Jerubėlės rankšluosčiai
 • Abrūsėlio abrūsai
 • Pukietkos skaros (Pukiektos šokėjams, ir visiem Varžytuvių polkos Jauniams)
 • Varžytuvių polkos nosinaitės
 • Ak norėtum grįžti žibintai
 • Kupolinio verbos ir stebulės

Atributika kiekvienai grupei bus sudėta į dėžes, ant kurių bus užrašyti grupių vardai. Tas dėžes reikės prieš kiekviena repeticija atsiimti iš nurodyto kambario („check out“) ir po repeticijos ir po koncerto sugražinti („check in“). Taip pat, labai prašome priminti savo šokėjams kad tiktais imtųsi ir naudotųsi savo grupės atributiką. Mes turėsime tiktai labai labai ribuotą skaičių atsarginių gabalų, tai prašome būti atsargūs.

Visi šokėjai turi patys atsivežti:

 • Tautinį kostiumą, šokimo batus, ir nurodyta galvos apdangą (prisiminkite vėl pasižiūrėti į visus nurodymus)
 • Vainikus nešioti vietoj karūnos (visos merginos kurios šoką Per giria, girele, Jadvygos polka, Kupolinio šokėjų dalį)
 • Baltas skaras apdengti galvas (visos merginos kurios šoka Medkirčius)
 • Šiaudines skrybėles (visi Pagyvenusiųjų grupių vyrai)
 • Baleto batukus ir odinius pririšimus (Saulale, kelk merginos)

Mokytojų ir vadovų apranga

Labai raginame ir prašome kad visi mokytojai ir vadovai dėvėtų tautinius rūbus, praturtinti šokių grupių pristatymo ir finalo vaizdus. Jei rūbų neturite, siūlome mėginti pasiskolinti. Kitaip, reikalaujame kad mokytojai rengtųsi juodu ar tamsiai pilku kostiumu („business formal“).

Šventės eiga

Taip pat DropBox rasite santrauką visos šventės veiksmo („20160604 Sventes santrauka“ folder). Pastebėsite kad šventės eiga seka muzikos įrašus, kurie yra sudėti į DropBox ir numeruoti grojimo eiga. Šventėje visos pranešėjo kalbos vyks tam tikrai muzikai begrojant. Vienintelės pauzės bus plojimams.

Šokėjų vietos per programą

Salės tunelių erdvė yra labai didelė, tai bus patogu tenai laukti repeticijų ir koncerto metu. Pagyvenusiems ir Vaikams bus galimybė tam tikroje vietoje salėje pasėdėti per antrąją dalį, kai jie bus pabaigę savo šokius ir prieš sugrįžtant finalui.

Jauniai, Jaunimas, ir Vyresnieji turės per visą programą likti tuneliuose. Juose ant ekranų bus rodoma gyvai šventės video („live feed“) kad būtų proga pasižiūrėti. Pertrauka bus labai trumpa (tiktai 10 minučių), ir šokėjai turės greitai persigrupuoti iš Malūno išėjimo Džiūno suėjimui, tai lipti į salę nebus progos.

Ačiū,

Tomas

Tomas Mikuckis
XV Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas
Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Simona Užaitė, Vilija Yčaitė
XV Tautinių Šokių Šventės Kūrybinė Grupė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2016.6.4

Dear dance teachers and directors –

We are just under a month from švente! There is a lot of important information in this e-mail for you.

Presentation of dance groups and a few minor notes

We are circulating all the information on the presentation of dance groups, which will occur during the opening of the švente. This information will also soon be posted on the website, but for now you can find it in the same DropBox folder as where we have been posting everything else.

https://www.dropbox.com/sh/kmk1x0d1dyuonzn/AADNb6MdroYtNcRWYo_hpehia?dl=0

It’s very important that you prepare and practice it at home. During the performance, all narration will be pre-recorded and timed to the music, so all groups need to follow the instructions on the number of steps carefully so that everything would join up correctly.

For the presentation, you will be provided a placard with your group’s name, similar to prior festivals.

Also, thanks to a number of you, we found a few small errors (hopefully the last ones) in the arena choreography. You can find the specific pages that changed (“20160604 Pakeitimai” folder) as well as the latest up-to-date complete set of notes (“20160604 Aikstes breziniai v05” folder).

What changed:

 • Jerubėlė – Groups 31 (Gintaras) ir 41 (Grandis) have to exit at the end of the dance in a different direction, as now noted on page 12. There are no changes for anyone during the actual dance.
 • Kalvelis – We adjusted the transition to Patrepsėlis for Group 155 (Malūnas). No changes anywhere else for anyone else.
 • Patrepsėlis – Please remember that last month we changed the choreography for the first music of the first verse. Please check that your dancers are dancing correctly – the sequence of steps is now performed toward the audience once and then away from it once (rather than forward twice). Also, we caught an error in the 3rd diagram in the original choregraphy, which we have fixed, although assume that most groups have been already dancing it correctly. Please refer to the corrected dnce notes “v05” which we also included in the DropBox folder.
 • Malūnėlis-Malūnas – On page 12 there was a typo and the numbers of groups 117 and 129 were swapped on this page only. We’ve corrected this. No other changes for anyone.
 • Medkirčiai – As you will note in the recording, the 7th part of the music plays at the end of the dance. The dancers, having danced to the final figure, for 16 measures jump up and down on 2 feet in place, swinging their arms forward and back, until the end of the music.
 • Ak, norėtum grįžti – Page 4 had a minor typo on the notes (112 should be 122), but the illustration was correct.

Also, we have filmed the exit for Ak, norėtum grįžti to help clarify any questions you may have:

https://www.youtube.com/watch?v=DTwI7_kUnvE

Rehearsal schedule

We are also sending a detailed rehearsal schedule. Rehearsal times are very limited (especially Friday), and we really want to try to finish on time if not early, so we please ask that all dancers would arrive 30 minutes before their scheduled times.

The arena floor is made of cement, so we recommend bringing athletic shoes to wear for practice. We assume you have all been hard at work designing t-shirts to wear to the rehearsals, and we can’t wait to see what creative ideas you have come up with!

In the tunnels there will be water stations, but we suggest bringing water bottles which you can then refill there. Lunch will be provided on Saturday. On Friday, we recommend eating before coming to rehearsal, or brining some food or snacks with you.

Additional teachers’ meetings

This Saturday, June 11, 11am eastern, we will have a second teleconference. Linas Orentas, the president of the organizing committee, will be on hand to answer any questions you may have about the broader set of weekend events. This will also be an opportunity to quickly address any outstanding questions related to the program. Like last time, we will aim to make a recording available shortly thereafter for those who cannot attend.

In Baltimore, Thursday, June 30, 7-9pm, we will have an optional teacher and director meeting. This will be a chance to check on any outstanding questions related to the program. You can come by any time during these hours (no need to stay the whole time). The exact location, in the Hilton hotel, will be announced once it is confirmed.

Props and costumes

We remind you, that you’ll be provided with all dance props:

 • Saulale, kelk scarves and dresses
 • Blezdingėlė kerchiefs
 • Vyšnių sodelis tree branches
 • Per giria, girele flowers
 • Vėjo malūnėlis windmills
 • Tolkašokis yarn bundles
 • Jerubėlė towels
 • Abrūsėlis twels
 • Pukietka scarves (for Pukietka dancers and all Jauniai dancing Varzytuviu polka)
 • Varžytuvių polka kerchiefs
 • Ak norėtum grįžti lanterns
 • Kupolinis “verbos” and “stebulės”

Props for each group will be put into boxes labeled with each group’s name. You will be responsible before each rehearsal and the performance to come and “check out” your props from a designated prop room, and then to “check in” your props after the rehearsal and performance. Also, plesae remind your dancers to only use your group’s props. We have very, very limited extras, so please be careful with yours.

All dancers are responsible for bringing the following:

 • National costume, dance shoes, and the necessary headware (please look back to the guidelines circulated earlier this year)
 • Crowns of flowers to wear instead of crowns (all girls dancing Per giria, girele, Jadvygos polka, Kupolinis dancer’s part)
 • White scarves to wear on head (all girls dancing Medkirčiai)
 • Straw hats (all Veteran group men)
 • Ballet shoes and leather laces (Saulale, kelk girls)

Teacher and director apparel

We strongly encourage and ask that all teachers and directors wear Lithuanian national costumes, to enhance the look of the presentation of dancers and the finale. If you do not have a costume, we suggest you try to borrow one. Otherwise, we require that teachers wear black or dark grey suits or similar “business formal” apparel.

Run of show

In the DropBox folder you will also find a summary of the entire sequence of the program (“20160604 Sventes santrauka” folder). Note that the order is the same as the numbering of the mp3 music that is in DropBox. All announcer text will occur overlaid to various existing music tracks. The only pauses in the show will be for applause.

Dancer locations during the concert

The arena has very large, wide tunnels and hallways, so there will be plenty of space for all dancers during the rehearsals and concert. The Veteran and Children’s groups will have the option to sit up in the stands during the second act, having finished their dances and before returning for the finale.

Youth, Student, and Adult groups will have to remain in the tunnels, given the order of the show. There will be video screens showing a live feed of the performance throughout the backstage area, giving everyone an opportunity to see parts of the show they are not in. The intermission will be very very short (only ten minutes), and because the dancers will be having to quickly transition from Malūnas to the entrance for Džigūnas, there will not be an opportunity to leave the backstage area.

Thanks!

Tomas

Tomas Mikuckis
XV Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas
Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Simona Užaitė, Vilija Yčaitė
XV Tautinių Šokių Šventės Kūrybinė Grupė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

XV Lietuvių Tautinių Šokių Šventė / XV Lithuanian Folk Dance Festival

Repeticijų Tvarkaraštis / Rehearsal Schedule

Penktadienio rytas / Friday morning

Hilton Baltimore, Key Ballroom

Šokėjai turėtų atvykti 15 minučių prieš nurodytą laiką. / Dancers should arrive 15 minutes prior to their scheduled time

Laikas / Time Grupės / Groups Šokiai / Dances
8am Prologo merginos / Prologue dancers Prologo Įžanga

Saulale, kelk

Blezdingėlė ir priešokis

8:45am Tolkašokio merginos / Tolkašokis Dancers Tolkašokis
9:15am-10am Grandis ir Sambūris Subatvakario centrinės 3 grupės

 

Penktadienis / Friday

Royal Farms Arena

Reikia atvykti 30 minučių prieš nurodytą laiką, ir numatyti pasilikti bent 30 minučių vėliau jeigu repeticija vėluoja. / Dancers must arrive 30 minutes prior to their scheduled times, and should be prepared to stay 30 minutes later if needed.

Laikas / Time Grupės / Groups Šokiai / Dances
10:30am Salė atsidaro / Doors open
11am Vaikai, Pagyvenusieji / Kids, Veterans Pasėjau kanapę

Kalvelis

Patrepsėlis

Barborytė

Vėjo malūnėlis

12pm Vyresnieji, Pagyvenusieji / Adults, Veterans Saulės vartai

Pirmoji kelionė – Vyšnių sodelio suėjimas

Vyšnių sodelis

Per giria, giręlę priešokis

Jadvygos polka priešokis

12:30pm Vyresnieji / Adults Kubilinis

Trečioji kelionė – Ak norėtum grįžti suėjimas

Ak, norėtum grįžti

Subatvakaris

1pm Jauniai / Youth Landytinis

Jerubėlė

1:20pm Jauniai, Jaunimas / Youth, Students Abrūsėlis

Pukietka

Varžytuvių polka

1:45pm Jauniai, Jaunimas, Vyresnieji / Youth, Students, Adults Sventine polka

Finalas – suktinis

2:15pm Jaunimas, Vyresnieji / Students, Adults Malūnėlis-Malūnas

Kupolinis

3pm-5pm Jaunimas / Students Per girią girelę

Jadvygos polka

Antroji kelionė – Džigūno suėjimas

Džigūnas

Medkirčiai

Tolkašokis

Aštuonnytis

Liuoksinis

 

Šeštadienis / Saturday

Royal Farms Arena

Reikia atvykti 7:30, kad repeticija prasidėtų tiksliai 8am. / Dancers must arrive at 7:30, so that the rehearsal may start exactly at 8am.

Laikas / Time Grupės / Groups Šokiai / Dances
7:30am Salė atsidaro / Doors open
8am-1pm Visi / Everyone Prologas

Pirmoji Dalis

Antroji Dalis

Trečioji Dalis

11:30am Vaikai, Pagyvenusieji / Kids, Veterans Pietūs
1pm Jauniai, Jaunimas, Vyresnieji / Youth, Students, Adults Pietūs
1:30pm Vaikai, Payvenusieji, ir visi šokantys finalo C dalį / Kids, Veterans, and all dancers in group C in the finale Finalas
1:45pm Visi Šokėjų pristatymas
2-5pm Visi Generalinė repeticija
5-6pm Jei reikės / if needed – visi Apdailinimas / Final adjustments

 

XV TSS 14: Keli aikštės brėžinių patikslinimai / A few arena choreography corrections and clarifications

2016.5.26

Gerbiamieji šokių vadovai ir mokytojai –

Aikštės brėžinių patikslinimai

Turėjome pataisyti keletą aikštės brėžinių. Viskas tuo bus ir sudėta į šventės tinklapį, bet kol kas rasite čia:

https://www.dropbox.com/sh/kmk1x0d1dyuonzn/AADNb6MdroYtNcRWYo_hpehia?dl=0

Jei jau atsispausdinote senus brėžinius, „20160522 Pakeitimai“ folder rasite tiktai tuos puslapius, kurie pasikeitė. Jeigu dar ne, viskas taip pat yra pataisyta pilnuose brėžiniuose („20160522 Aikstes breziniai v04“ folder)

Kas pasikeitė:

 • Vyšnių sodelis – 111 grupė šoks už 145, ir taip pat keli puslapiai negerai atsispausdino, taip pataisėme. Kitiems nėra pakeitimų.
 • Jadvygos polka – 111 grupė šoks už 145. Kitiems nėra pakeitimų.
 • Kalvelis – 111 grupė šoks už 145. Taip pat patikslinom kaip pereiną pagyvenusieji į Patrepsėlio pradžią.
 • Patrepsėlis – 155 šoks už 145. Kitiems nėra pakeitimų.
 • Tolkašokis – viename lape buvo nukirsti numeriai, tai perspausdinome. Bet pakeitimų nėra.
 • Aštuonnytis – buvo klaida brėžinyje pirmojo posmo greitoje dalyje. Taip pat, šokėjai dabar iššoks iš aikštės bėgamuoju žingsniu, pagal Jerubėlės muziką.
 • Varžytuvių polka – pakeitėme kaip Pirmojo varianto merginos atšoka į aikštę, kad suspėtų.

Muzika

Rasite sudėtą naują muziką. Tarp kitko, dabar jau turime šventei įgrotus variantus Pasėjau kanapę, Vėjo malūnėlis, Jerubėlė, Saulės vartai, Medkirčiai, Varžytuvių polka.

Ačiū,

Tomas

Tomas Mikuckis
XV Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas
Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Simona Užaitė, Vilija Yčaitė
XV Tautinių Šokių Šventės Kūrybinė Grupė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2016.5.26

Dear dance instructors and teachers –

Arena choreography corrections

We had to correct a few sets of arena choreography notes. Everything will be posted to the website shortly, but until then you may find it here:

https://www.dropbox.com/sh/kmk1x0d1dyuonzn/AADNb6MdroYtNcRWYo_hpehia?dl=0

If you already printed the previous versions, in the „20160522 Pakeitimai“ folder you will find copies of just the pages that have changed. If you haven’t, the full set of corrected notes is also posted („20160522 Aikstes breziniai v04“ folder), with a note on each page that has been updated.

What has changed:

 • Vyšnių sodelis – 111 will replace 145, and we’ve rescanned afew pages where the numbers got cut off. No other changes.
 • Jadvygos polka – 111 will replace 145. No other changes.
 • Kalvelis – 111 will replace 145. We also clarified how the veterans transition to the start of Patrepsėlis.
 • Patrepsėlis – 155 will 145. No other changes.
 • Tolkašokis – one page had some numbers cut off, which we re-scanned. But no changes otherwise.
 • Aštuonnytis – there was a mistake in the fast music of the first verse. Also, the dancers will now run out during the start of “Jerubėle” to that dance’s fast music.
 • Varžytuvių polka – we’ve adjusted how the girls of the first version enter the floor, so that they would make it to their spots on time.

Muzika

You’ll also find the latest music in this folder. Among other things, we now have new recordings of Pasėjau kanapę, Vėjo malūnėlis, Jerubėlė, Saulės vartai, Medkirčiai, Varžytuvių polka.

Thanks!

Tomas

Tomas Mikuckis
XV Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas
Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Simona Užaitė, Vilija Yčaitė
XV Tautinių Šokių Šventės Kūrybinė Grupė

XV TSS 13: Aikštės brėžinių aptarimo santrauka / Arena choreography webinar summary

2016.5.13

Gerbiamieji šokių vadovai ir mokytojai –

Ačiū labai visiems už dalyvavimą praeitą savaitgalį.

Pataisymai

Čia rasite sudėtus naujausius brėžinius (pažymėt pirmame lape jeigu yra pakeitimas), taip pat keleta patikslintų šokių aprašymų (atradom vietų kur reikėjo kai kurius dalykus patikslinti).

https://www.dropbox.com/sh/kmk1x0d1dyuonzn/AADNb6MdroYtNcRWYo_hpehia?dl=0

Svarbiausios pastabos:

 • Saulele kelk – keletą mažų patikslinimų
 • Blezdingėlė – patikslinome kada merginos sueina
 • Saules vartai – įvairi pakeitimai, daugiau detalėm parodėm kaip sustoti įėjimui kad šokis būtų panašus į sceninį variantą
 • Vyšnių sodelis – pataisymai 5 ir 9 puslapiuose
 • Per giria girelę – pataisėm priešokio aprašymą
 • Kalvelis – 8 puslapyje patikslinome nušokimą į Patrepsėlį
 • Vėjo malūnėlis – aiškiau atspausdinome 1 puslapį
 • Malūnas – pakeitėm kelias grupių vietas
 • Medkirčiai – pataisymas 3 puslapyje
 • Kubilinis – pataisėm vieną kitą klaidą grupių skaičiuose
 • Aštuonnytis – mažas pataisymas 6 puslapyje
 • Kupolinis – įėjimo grupių sustojimas pataisytas
 • Kituose šokiuose – pataisėm mažas klaidas kurias atradome per pokalbi.

Patikslinome taip pat originalius šokių aprašymus šitiem šokiam: Ak norėtum grįžti, Kalvelis, Kupolinis, Jadvygos polka, Patrepsėlis, Šventinė polka, Vyšnių sodelis.

Videos

Čia yra videos, kuriuos turėtų padėti su aikštės brėžiniais:

Saulės vartai – https://www.youtube.com/watch?v=L7GcAs_pCjI

Saulele, kelk įžangos žingsniai (1 mergina iš kiekvienos grupės) – https://www.youtube.com/watch?v=eFTRrqs_M9A

Pirmos dalies įžanga / Vyšnių sodelio suėjimas – https://www.youtube.com/watch?v=5dSn4lcoRrM

Per giria, girele priešokis – https://www.youtube.com/watch?v=1E4EoXnSb4M

Jadvygos polka priešokis – https://www.youtube.com/watch?v=4GSnDcvfRYU

Antros dalies įžanga / Džigūno suėjimas merginom – https://www.youtube.com/watch?v=1rjdhvxqwpY

Trečios dalies įžanga / Ak norėtum grįžti suėjimas – https://www.youtube.com/watch?v=Z2ZWEMa3pl8

Ačiū,

Tomas

Tomas Mikuckis
XV Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas
Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Simona Užaitė, Vilija Yčaitė
XV Tautinių Šokių Šventės Kūrybinė Grupė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2016.5.13

Dear dance instructors and teachers –

Thank you so much for joining the conference call last week.

Corrections

You will find the updated arena choreography (each file that changes has a note on the first page), as well as a few corrected sets of dance notes.

https://www.dropbox.com/sh/kmk1x0d1dyuonzn/AADNb6MdroYtNcRWYo_hpehia?dl=0

Important notes:

 • Saulele kelk – a few clarifications
 • Blezdingėlė – clarified when the girls enter
 • Saules vartai – various corrections throughout, more details showing how to line up so that the dance stays more similar to the original version
 • Vyšnių sodelis – corrections on page 5 and 9
 • Per giria girelę – corrected to the role the adults do
 • Kalvelis – clarified the transition to the next dance on page 8
 • Vėjo malūnėlis – higher-quality scan of the first page
 • Malūnas – a few changes in where groups dance
 • Medkirčiai – correction on page 3
 • Kubilinis – corrected a few typos in the group numbers
 • Aštuonnytis – small typo fix on page 6
 • Kupolinis – corrected the order groups enter
 • Other dances – various small corrections (please check all your dancs)

You’ll also find a folder with a few corrections to the original dance notes for the following dances: Ak norėtum grįžti, Kalvelis, Kupolinis, Jadvygos polka, Patrepsėlis, Šventinė polka, Vyšnių sodelis.

Videos

Here are a few additional videos that should help:

Saulės vartai – https://www.youtube.com/watch?v=L7GcAs_pCjI

Saulele, kelk įžangos žingsniai (1 mergina iš kiekvienos grupės) – https://www.youtube.com/watch?v=eFTRrqs_M9A

Pirmos dalies įžanga / Vyšnių sodelio suėjimas – https://www.youtube.com/watch?v=5dSn4lcoRrM

Per giria, girele priešokis – https://www.youtube.com/watch?v=1E4EoXnSb4M

Jadvygos polka priešokis – https://www.youtube.com/watch?v=4GSnDcvfRYU

Antros dalies įžanga / Džigūno suėjimas merginom – https://www.youtube.com/watch?v=1rjdhvxqwpY

Trečios dalies įžanga / Ak norėtum grįžti suėjimas – https://www.youtube.com/watch?v=Z2ZWEMa3pl8

Thanks!

Tomas

Tomas Mikuckis
XV Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas
Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Simona Užaitė, Vilija Yčaitė
XV Tautinių Šokių Šventės Kūrybinė Grupė

XV TSS 12: Aikštės brėžinių aptarimas / Arena choreography webinar

2016.5.4

Gerbiamieji šokių vadovai ir mokytojai –

Kaip minėjome, šį sekmadienį telefonu susirinksime aptarti aikštės brėžinius.

Prisijungimas

Telefonu, skambinkite:

Iš JAV: 860 970 0010; Passcode: 980518268
Iš Kanados: 1 647 977 2648; Passcode: 980518268
Iš Kitų Šalių: http://e.oliverwyman.com/supportapp/conf/jmmobile.htm?confid=980518268, Passcode: 980518268

Mes per internetą rodysime brėžinius, tai patariam taip pat prisijunti:

https://join.me/tomas.mikuckis

Laikai

Numatome 4 valandas; laikysimės šios darbotvarkės:

Laikas (Eastern Standard Time) Grupės Šokiai
10am Vaikai, Pagyvenusieji Pasejau kanape
Kalvelis
Patrepselis
Barboryte
Vejo malunelis
Finalas / Suktinis
1030am Vyresnieji, Pagyvenusieji Saules vartai
Vysniu sodelis
Per giria girele
Jadvyga
1045am Vyrensnieji Kubilinis
Ak noretum grizti
Subatvakaris
11:15am Jauniai, Jaunimas Landytinis
Jerubele
Pukietka
Varzytuviu polka
12pm Jaunimas, Vyresnieji Sventine polka
Suktinis
Malunas
Kupolinis
1pm Jaunimas Saulale kelk
Blezdingele w priesokis
Dzigunas
Medkirciai
Per giria girele
Jadvygos Polka
Tolkasokis
Astuonnytis
Abruselis
Liuoksinis

 

Prašymas

Jei jau turite klausimų, prašome juos per e-mail atsiųsti iš anksto, kad galėtumėm pasiruošti juos atsakyti.

Ačiū,

Tomas

Tomas Mikuckis
XV Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas
Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Simona Užaitė, Vilija Yčaitė
XV Tautinių Šokių Šventės Kūrybinė Grupė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2016.5.4

Dear dance instructors and teachers –

As promised, we will be holding a teleconference to review the arena choreography and answer any initial questions.

Meeting information

To join the conference call:

Iš JAV: 860 970 0010; Passcode: 980518268
Iš Kanados: 1 647 977 2648; Passcode: 980518268
Iš Kitų Šalių: http://e.oliverwyman.com/supportapp/conf/jmmobile.htm?confid=980518268, Passcode: 980518268

We will also be displaying the materials via webinar, we suggest you also join:

https://join.me/tomas.mikuckis

Schedule

We have planned for four hours, and will aim to stick to the following schedule:

Time (Eastern Standard Time) Age groups Dances
10am Vaikai, Pagyvenusieji Pasejau kanape
Kalvelis
Patrepselis
Barboryte
Vejo malunelis
Finalas / Suktinis
1030am Vyresnieji, Pagyvenusieji Saules vartai
Vysniu sodelis
Per giria girele
Jadvyga
1045am Vyrensnieji Kubilinis
Ak noretum grizti
Subatvakaris
11:15am Jauniai, Jaunimas Landytinis
Jerubele
Pukietka
Varzytuviu polka
12pm Jaunimas, Vyresnieji Sventine polka
Suktinis
Malunas
Kupolinis
1pm Jaunimas Saulale kelk
Blezdingele w priesokis
Dzigunas
Medkirciai
Per giria girele
Jadvygos Polka
Tolkasokis
Astuonnytis
Abruselis
Liuoksinis

 

Request

If you already have any questions, please send them to us by e-mail, so we could ensure we can quickly address them on the call.

Thanks!

Tomas

Tomas Mikuckis
XV Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas
Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Simona Užaitė, Vilija Yčaitė
XV Tautinių Šokių Šventės Kūrybinė Grupė