Šaurinės Žvaigždės Ratelis / North Star’s Circle

$5,000+

California Lithuanian Credit Union
Kazickas Family Foundation
Andrius & Vilija Kirsonis
Leidos
Lietuviu Fondas
Pletros Fondas
Algis & Vaida Mikuckis
Tomas Mikuckis

 

Saulės Ratelis / Sun’s Circle

$2,500 – $4,999

Violeta Abad (aa Jorge R. Abad)
Dr. Gintaras & Ruta Degesys
Algis & Dr. Teresė Kazlauskas
Ramune Kligys
Almis & Danguole Kuolas
Vytenis & Elzyte Lietuvninkas
Gediminas Naujokaitis
Oak Tree Philanthropic Foundation
Objects Found-Regina Sajauskas
Drs. Jonas & Terri Prunskis
Veitas Family

 

Aušros Ratelis / Dawn’s Circle

$1,000 – $2,499

Liūda & Petras Avižonis
B&B Duplicators, Inc.
Jonas & Rima Bacanskas
Baltimore Lithuanian Hall Association
BGE
Dr. Danute Bieliauskas
Biergarten Haus-Arturas Vorobjovas
Tadas & Dana Dabsys
Antanas & Elizabeth Dambriunas
Rimas & Pranute Lauckaite Domanskis
Donatas & Viktorija Empakeris
Mindaugas & Violeta Gedgaudas
Tomas Glavinskas/Blind Pass Marina Enterprises, LLC
Global Lithuanian Leaders & Sinickas Communications
Dalia Musonis Goodman
Health-Ade
John & Izabele Lauckaite Howes
Romas & Angele Jarasunai
Jurgis & Regina Joga
Danguole Jurgutiene
Jovita Kloviene
Paulius & Rasa Kuras
Jurate Maciunas Landwehr & Carl Landwehr
Paul Majauskas
Dr. Joseph & Aldona (Andrusis) McCarthy
Gražina Liautaud
Los Angeles Lithuanian Days Festival
Vidas & Adria Neverauskas
Leonard Linas & Nerija Orentas
Rimas Orentas
Tolandas & Aldona Petraitis
Prisimenant a.a. Dr. Broniu ir Monika Povilaicius - Kubiliu Seima
Ann Rackas Pate & Jimmy Pate
Red Lion Tavern
Rotary Club of Chicagoland Lithuanians
Gedas & Dana Sakus
Lina Sestokaite Scroggins
Dr. Raimundas & Rasa Silkaitis
George Sirusas
Gina & Donatas Skucas
Dr. Renaldas Smidtas & Lina Smidt
South Boston Lithuanian Citizens' Association
Gintaras & Gloria Vaišnys
Vydunas Youth Fund, Inc.

 

Kelionės Vadovo Ratelis / Guide’s Circle

$500 – $999

Remigijus & Danute BalciunasAlgis & Dr. Teresė KazlauskasJonas & Giedre Stankunas
Daiva & Arvydas BarzdukasVytenis KirvelaitisJosephina Senken
Veronica Budreckas MarianiVictor LapatinskasGytis Sernas
Rita Medziukaitė BureikienėLoreta’s Living Foods, Petras and Loreta VainiusMs. Marrianne & Ms. Clare Soponis
Andreja Dabsyte & Tomas Dabsys Algis LukasDanguole Spakevicius
Dainius & Roma DegesysRuta MulokasNemira Šumskienė
Jonas Domanskis George & Milda NapjusKęstutis & Rūta Sušinskas
Maria Domanskyte Saulius & Sigita NaujokaitisGintautas Taoras
Vilija Dedinas & Chris GairMaria OrentasTautos Fondas
Laima & Vacys GarbonkusVytautas Penkiunas & Birute BalciunasThe Dulys Family
Daiva Grieze-JurgeleviciusGintaras & Regina PuskoriusDanutė, Joana, Aldona Vaičiulaitytės ir šeimos
Virginija & Algimantas GureckaiRimas & Ruta Puškorius Loreta Vainius
Randy Hoffman & Danute Molyte-HoffmanEgidijus RadvenisRimas & Elona Vaisnys
Deanna Izabele Howes Algis RatkelisKazys & Gena Vasaitis
Jonas Howes Ligija RociunasMarius Vismantas
Grazina JoyceLaima Sileikis HoodJoseph Vizgirda
Dr. Petras Kaufmanas

Remigijus & Danute Balciunas
Daiva & Arvydas Barzdukas
Veronica Budreckas Mariani
Rita Medziukaitė Bureikienė
Andreja Dabsyte & Tomas Dabsys
Dainius & Roma Degesys
Jonas Domanskis
Maria Domanskyte
Vilija Dedinas & Chris Gair
Laima & Vacys Garbonkus
Daiva Grieze-Jurgelevicius
Virginija & Algimantas Gureckai
Randy Hoffman & Danute Molyte-Hoffman
Deanna Izabele Howes
Jonas Howes
Grazina Joyce
Dr. Petras Kaufmanas
Algis & Dr. Teresė Kazlauskas
Vytenis Kirvelaitis
Victor Lapatinskas
Loreta’s Living Foods, Petras and Loreta Vainius
Algis Lukas
Ruta Mulokas
George & Milda Napjus
Saulius & Sigita Naujokaitis
Maria Orentas
Vytautas Penkiunas & Birute Balciunas
Gintaras & Regina Puskorius
Rimas & Ruta Puškorius
Egidijus Radvenis
Algis Ratkelis
Ligija Rociunas
Laima Sileikis Hood
Jonas & Giedre Stankunas
Josephina Senken
Gytis Sernas
Ms. Marrianne & Ms. Clare Soponis
Danguole Spakevicius
Nemira Šumskienė
Kęstutis & Rūta Sušinskas
Gintautas Taoras
Tautos Fondas
The Dulys Family
Danutė, Joana, Aldona Vaičiulaitytės ir šeimos
Loreta Vainius
Rimas & Elona Vaisnys
Kazys & Gena Vasaitis
Marius Vismantas
Joseph Vizgirda

 

Draugo Ratelis / Friend’s Circle

$150 – $499

Peter AlunansMary Frances JablonskisRuta Raudys-Muldowney
Annapolis Cleaning Service, Inc.Dalia JakasIrena Raulinaitienė
John AntonitisVida JankauskasGinta Remeikis
Birute AshebergasDanute JanutieneLinas & Bernadeta Rimkus
Alberta AstrasJohn JasinRitone & Teodoras Rudaitis
Vita & Ed AustrasJAV LB Brighton ParkJudita Ruskyte
Angele BaileyKansas City Lithuanian CommunityVida Rutenis
Gediminas BalandaKastytis & Rasa KarvelisRaymond Sciuckas
Baltimorės lietuvių benduomenėAudrius & Vilija KirvelaitisKestas & Onile Sestokas
Vytas BankaitisAndrius KirsonisViktoras Siaurusaitis
Aleksas & Laima BapsysRoma & Algis KliciaiJurgita Sidlauskaite
Astra & Kestutis BilerisMorgan Dodd & Jurate KonciusAlgis Silas
Birute Zalatoriene/Lithuanian Women's ClubAlfredas KudirkaDr. Eugenijus Simaitis
Rimantas & Dalia BitėnasAidas & Gita KupcinskasJane Simanis
Grazina BlekaitisAlfred KyliavasZita Simutis
Balys & Janina BrasauskasAlgimantas & Teresė LandsbergisVitas & Danutė Sirgėdas
John BrasunasDr. Juozas Laukaitis & Lya KarmGeraldine & Emanuel Skrabek
Ruta BucinskasIrena LaurinaitieneMilda Skucas Napjus
Ramune BuivysMargita LavalleeJane & William Sneeringer
Daina BuivysJonas & Rusne LieponisLiana Sonta
Diana BusuitoLithuanian American Community of OmahaRegina Stankaitis
Jonas ButkusJoseph & Elizabeth Ann LiudziusDarius Stankevicius
Kevin & Stephanie CarbaughRamunas LiutikasLina & Gintautas Subatis
Audra Deveikis (To honor Tomas Mikuckis)Anne LockwichAntanas Suziedelis
Paul DomalakesAl & Elaine LuschasArvydas & Audrone Tamulis
Arunas & Irena DraugelisCarol LuschasLinas & Tina Udrys
Daniela DraugelisVytas & Alė MaciūnasStefa Alsenaite Urban
John & Vitalija DunciaDolores MaminskiRasa Valaitis
Dalia DzikasTadas & Meile MickusValdone Kiciauskas & Edward Horgadon
Juozas GailaRamute Zdanyte MillsAlgirdas & Lois Veliuona
Nida GailaiteVictor & Kristina NakasAda Vodopalas
Genovaite & Vytautas GedminasGeorge & Milda NapjusLoreto Vogel
Juris GermanasRobert & Egle NoethDiana Vidutis
Kastytis GiedraitisAlfred A. & Daiva I. OrentasLaurynas Vismanas
Regina & Richard GoebelMarija PatlabaKatrina Vitenas
Birute & David GorrellPatricia Nelia PaulauskasPaul Weisengoff
Romualdas GruodisMr. John & Mrs. Gema PhillipsIrene Zarbetski
Algimantas & Mary GustaitisAldona PiliusJonas & Nida Zilevicius
Julia HawryloJohn J. PociusAlma Zilinskaite
Douglas HoughIrena & Juozas PolikaičiaiRick & Jane Zilinskas

Peter Alunans
Annapolis Cleaning Service, Inc.
John Antonitis
Birute Ashebergas
Alberta Astras
Vita & Ed Austras
Angele Bailey
Gediminas Balanda
Baltimorės lietuvių benduomenė
Vytas Bankaitis
Aleksas & Laima Bapsys
Astra & Kestutis Bileris
Birute Zalatoriene/Lithuanian Women's Club
Rimantas & Dalia Bitėnas
Grazina Blekaitis
Balys & Janina Brasauskas
John Brasunas
Ruta Bucinskas
Ramune Buivys
Daina Buivys
Diana Busuito
Jonas Butkus
Kevin & Stephanie Carbaugh
Audra Deveikis (To honor Tomas Mikuckis)
Paul Domalakes
Arunas & Irena Draugelis
Daniela Draugelis
John & Vitalija Duncia
Dalia Dzikas
Juozas Gaila
Nida Gailaite
Genovaite & Vytautas Gedminas
Juris Germanas
Kastytis Giedraitis
Regina & Richard Goebel
Birute & David Gorrell
Romualdas Gruodis
Algimantas & Mary Gustaitis
Julia Hawrylo
Douglas Hough
Mary Frances Jablonskis
Dalia Jakas
Vida Jankauskas
Danute Janutiene
John Jasin
JAV LB Brighton Park
Kansas City Lithuanian Community
Kastytis & Rasa Karvelis
Audrius & Vilija Kirvelaitis
Andrius Kirsonis
Roma & Algis Kliciai
Morgan Dodd & Jurate Koncius
Alfredas Kudirka
Aidas & Gita Kupcinskas
Alfred Kyliavas
Algimantas & Teresė Landsbergis
Dr. Juozas Laukaitis & Lya Karm
Irena Laurinaitiene
Margita Lavallee
Jonas & Rusne Lieponis
Lithuanian American Community of Omaha
Joseph & Elizabeth Ann Liudzius
Ramunas Liutikas
Anne Lockwich
Al & Elaine Luschas
Carol Luschas
Vytas & Alė Maciūnas
Dolores Maminski
Tadas & Meile Mickus
Ramute Zdanyte Mills
Victor & Kristina Nakas
George & Milda Napjus
Robert & Egle Noeth
Alfred A. & Daiva I. Orentas
Marija Patlaba
Patricia Nelia Paulauskas
Mr. John & Mrs. Gema Phillips
Aldona Pilius
John J. Pocius
Irena & Juozas Polikaičiai
Ruta Raudys-Muldowney
Irena Raulinaitienė
Ginta Remeikis
Linas & Bernadeta Rimkus
Ritone & Teodoras Rudaitis
Judita Ruskyte
Vida Rutenis
Raymond Sciuckas
Kestas & Onile Sestokas
Viktoras Siaurusaitis
Jurgita Sidlauskaite
Algis Silas
Dr. Eugenijus Simaitis
Jane Simanis
Zita Simutis
Vitas & Danutė Sirgėdas
Geraldine & Emanuel Skrabek
Milda Skucas Napjus
Jane & William Sneeringer
Liana Sonta
Regina Stankaitis
Darius Stankevicius
Lina & Gintautas Subatis
Antanas Suziedelis
Arvydas & Audrone Tamulis
Linas & Tina Udrys
Stefa Alsenaite Urban
Rasa Valaitis
Valdone Kiciauskas & Edward Horgadon
Algirdas & Lois Veliuona
Ada Vodopalas
Loreto Vogel
Diana Vidutis
Laurynas Vismanas
Katrina Vitenas
Paul Weisengoff
Irene Zarbetski
Jonas & Nida Zilevicius
Alma Zilinskaite
Rick & Jane Zilinskas

 

Keleivio Ratelis / Traveler’s Circle

$0 – $149

AnonymousBirute KairieneVyta Puleo
Gintas Adomkaitis Algis KalvaitisKarina Puskorius
Aldona AffleckDr. Joseph KalvaitisBarbara Puzanskas
Vytautas & Irena AlksninisRamūnas & Irena KalvaitisDana Rackauskaite Miller
Elena AlkusAusra KaminskasRamunė Račkauskas
Marius AmbroseMaksiminas KaraskaVidmantas Raisys
Gabriel AmbrozaitisBridget & Joseph KasinskasDonatas Ramanauskas
Danius Anelauskas Juozas & Birute KasperaviciusAngele Raulinaitis
Algis & Dalia AnceviciusJoy KassettRožė & Kazys Ražauskas
Danute & Vytautas AnoniaiPeter KauneckasPaulius Razgaitis
Birute AshebergasAldona KavaliunasAndrew Retz
Valerija AukstikalnisDr. Robert C. KazlauskiDianne Roche
Aldona BackaitisOna KearnZoe Ann Rohm
Audra BackaitisKestutis KeblysJuozas Ryckis
Vaidotas & Rimvyda BaipsysGrazina KenterLinas & Dalia Sadauskas
Judith BakerIrena KerelisEmilia & Robert Sadonis
Daiva BalkusJurate KezieneTadas Sajauskas
Ricahrd W. BaltGeorge KirkutisDana Saldaitis
Baltimore Lithuanian MuseumIrena KirkylaDalia Saulys
Balzekas MuseumKarin Marie KirschEdward Saurusaitis
Julija BanysVaclovas KleizaCharles L. Schwartz
John BaronasAudrė KlevenMaria Schwartz
Elaine BeelatValerija KligysRuta Sepetys
Mark BellJadvyga KliorysMilda Sermuksnis
Terese BerzinskasKenneta KlobaJames & Dorothy Setcavage
Grazina BikneviciusKnights of Lithuania C-20Barbara Sewell
Guoda & Sigitas BobelisKnights of Lithuania C-141Helen Shabunas
Robert BorisJonas KodisDaiva Sheety
Alma BormE.A. Komer & D.W. KomerAlgirdas Siaurusaitis
Nijolė BražėnasIzabele KorsakieneEugene Silgalis
Brighton Park Lithuanian Home Owners AssociationBirute KozicaRimas Siliunas
Vida BucmysAldas KriauciunasPranas & Lili Simkus
Antanas & Jūratė BudriaiRomualdas KriauciunasRaminta Sinkus
Peter BulotaGene R. KrokysVytas & Monica Sirusas
Linda BushnellJurate KrokysValdas Sirutis
Antole ButasPauline KrukDanute Siupiniene
Henri ButkeviciusRamunė KubiliuteSonia Birute Skricki
Vladas ButkysAleksas Kučas Rugile Slapkauskas
Gediminas CampeAldona KudirkieneRichard Slepetys
Kazimieras & Diane CampeStasys Kuliavas Ieva Smidt
Fran CannonLuda KuprėnasJoan Smith
Lisa CavallaroJennifer KurtinitisAldona Šmulkštiene
Janina ČekanauskasMilda KvedarasLinda Soaper
Vytautas & Aldona CepenasDr. Marius & Eglė LaniauskaiOna & Chuck Spaniola
Vytautas & Dalia CerniusDomas LapkusJonas & Ruta Spurgis
Algirdas ČesnavičiusLark Moteru Saj 20 Kuopa Evelyn OzelisRomas Stadalnikas
Lillian ChaplikHenrikas & Ilona LauciusRichard Stahl
Robert ChristianLaura LauciuteRamūnas Stančiauskas
Mrs. Stanislava CibasAnna F. LaukaitisJoseph Stankaitis
Ingrind & Kestutis CivinskasDalia Grybinas LeeDarius Stankunas
Sigita ClarkMary LingisDalia Stonys
Jacquelyn ClarksonAnne R. LinonisDanute Surdeniene
Mitchell CohenBirute LintakasBirute Tamoliunas
Barbara & Joseph ConatyLithuanian Folk Dance Group AusraEileen Tarulis
Elizabeth CoolahanLithuanian Language & Cultural ClubKestutis & Birute Tautvydas
Matas & Vaiva Čyvas Lithuanian National LibraryTevynes Garsai Lietuviu Radija, Hartford
Sally Zemaityte Dannov Dalia LiubinskasAnne Totoraitis
Stase & Ruta DaugelaCindy LockwichJonas & Ramune Totoraiciai
Sarunas P Daugirdas Carolyn LovellWilliam Turc, Sr
Ruta DaukusDiana Bachanas LuedtkeFrauke Uogintas
Vitas & Audra Kubiliūtė DauliaiStanley LukasAda Ustjanauskas
Salomeja DaulieneMark & Mary Ann MaciulaitisAndrius Uzpurvis
Robert DavisRaminta & Algirdas MarchertasPetras Vaiciunas
Marilyn Slapikas DeasyGeorge MarkelonisDana & Saulius Vainauskas
Eleanor & Alfred DitchkusJoseph & Silvia MarunasVincent Vaise
Ron & Carolyn DrachVidmantas MatusaitisVirginia Vaitas-Russell
Danute DundurasMary Mazens-SullivanKestutis Vaitkus
Rita Durickas-MooreVida & Tom McAndrewJurate Vaitkus Lenkaitis
Raymond DysasLee McCandlessVioleta Valadka
Bernard & Regina GalinaitisAlina Meile Patti Valancius
Ausra GarbauskasAndrius Mikaila Thomas & Luis Valancius
Algis & Egle GarsysAida MikalauskasRuta Vardys
Ieva Gaurys Marija MikonisJonas & Rasa Vazbys
Paulina GaurysRuta & Linas MikulionisTerese Vekteris
Eleanor GauvinAndrius Miliunas Aldona Venckunas
Algimantas & Terese GeciaiBronislaw MogenisAušra Venckus
Aniceta GiedraitisWilliam MorrisVirginija Vengris
Danius Giedraitis John MorrisPaul & Barbara Vilcinskas Schmidt
Dr. Dalia GiedrimieneAlgirdas & Amanda MuliolisIrena Vilkas
Antanas & Vida GilvydisMutual Federal BankDonata Virkutis
Zivile GimbutasBronius NainysElvyra & Jurgis Vodopalas
Dana GrajauskasRomuald NakasVirgus Volertas & Sofija Degesys
Dalia GrigaitisVida NakasMarija Vygantas
Joseph GrikisElena NamikasRytas Vygantas
Grazina GrinieneGintas NarkeviciusVytis Tours
Gražina GriniusBernardas & Regina NarusiaiErika Wagner
Charles Gross, Jr.Alina Naujokaitis Dr. Lorin V Waitkus
Jurgita GvidasRomas & Angele NelsaiAngela Walker
Dana GylysVita NeverauskasYvonne M. Waytekunas
Mary HabraDijana NorkieneMelissa Williams
Maria Hanley, Honoring our Alansky, Radausky and Lobichusky Ancestors and FamilyRoma NorkusCarol Wyble
Jared Hasten Robert NovakIeva Young
James HealyElvira OšlapienėRobert & Lynne Zalis
Catalina HolidayMartin PaliokasPovilas Žemaitaitis
Holy Trinity Roman Catholic ChurchFranca PaplauskasMarius & Birute Ziaugra
Vaida & Dainius IndriliunasMindaugas PautienisRobert Zelonis
International Development Corp, Voldemaras KancasDonna PenkauskasGintas Zemaitaitis
Romualdas JagminasAlgis PenkiunasDwight Zilinskas
Elena JasaitienėRūta PenkiūnasRichard Zilinskas
T. Edmund JaneliunasRaymond PetniunasRimas Zinas
JAV LB Lemonto ApylinkeFrank PetrauskasEugene & Regina Ziurys
Sofija JelionieneTomas & Laima PetroliunasAntanina Zmuidzinas
Aldona JensenLaura Pierce-FogliaElena Zobrak
Valeria & John JodwalisVirgis PikturnaAndrea Zotovas
Erika JoeckelAldona PintschAlan Zube
Vytautas JonaitisDolores PlasewiczJulija & Vladas Zukauskas
Stephanie Jorgensen WalterDarius PolikaitisDennis Zutant
Loreta JusevicieneAldona PrapuolenyteRasa Zutautaite
Mr. & Mrs. S. JuskaKastytis Zymantas

Anonymous
Gintas Adomkaitis
Aldona Affleck
Vytautas & Irena Alksninis
Elena Alkus
Marius Ambrose
Gabriel Ambrozaitis
Danius Anelauskas
Algis & Dalia Ancevicius
Danute & Vytautas Anoniai
Birute Ashebergas
Valerija Aukstikalnis
Aldona Backaitis
Audra Backaitis
Vaidotas & Rimvyda Baipsys
Judith Baker
Daiva Balkus
Ricahrd W. Balt
Baltimore Lithuanian Museum
Balzekas Museum
Julija Banys
John Baronas
Elaine Beelat
Mark Bell
Terese Berzinskas
Grazina Biknevicius
Guoda & Sigitas Bobelis
Robert Boris
Alma Borm
Nijolė Bražėnas
Brighton Park Lithuanian Home Owners Association
Vida Bucmys
Antanas & Jūratė Budriai
Peter Bulota
Linda Bushnell
Antole Butas
Henri Butkevicius
Vladas Butkys
Gediminas Campe
Kazimieras & Diane Campe
Fran Cannon
Lisa Cavallaro
Janina Čekanauskas
Vytautas & Aldona Cepenas
Vytautas & Dalia Cernius
Algirdas Česnavičius
Lillian Chaplik
Robert Christian
Mrs. Stanislava Cibas
Ingrind & Kestutis Civinskas
Sigita Clark
Jacquelyn Clarkson
Mitchell Cohen
Barbara & Joseph Conaty
Elizabeth Coolahan
Matas & Vaiva Čyvas
Sally Zemaityte Dannov
Stase & Ruta Daugela
Sarunas P Daugirdas
Ruta Daukus
Vitas & Audra Kubiliūtė Dauliai
Salomeja Dauliene
Robert Davis
Marilyn Slapikas Deasy
Eleanor & Alfred Ditchkus
Ron & Carolyn Drach
Danute Dunduras
Rita Durickas-Moore
Raymond Dysas
Bernard & Regina Galinaitis
Ausra Garbauskas
Algis & Egle Garsys
Ieva Gaurys
Paulina Gaurys
Eleanor Gauvin
Algimantas & Terese Geciai
Aniceta Giedraitis
Danius Giedraitis
Dr. Dalia Giedrimiene
Antanas & Vida Gilvydis
Zivile Gimbutas
Dana Grajauskas
Dalia Grigaitis
Joseph Grikis
Grazina Griniene
Gražina Grinius
Charles Gross, Jr.
Jurgita Gvidas
Dana Gylys
Mary Habra
Maria Hanley, Honoring our Alansky, Radausky and Lobichusky Ancestors and Family
Jared Hasten
James Healy
Catalina Holiday
Holy Trinity Roman Catholic Church
Vaida & Dainius Indriliunas
International Development Corp, Voldemaras Kancas
Romualdas Jagminas
Elena Jasaitienė
T. Edmund Janeliunas
JAV LB Lemonto Apylinke
Sofija Jelioniene
Aldona Jensen
Valeria & John Jodwalis
Erika Joeckel
Vytautas Jonaitis
Stephanie Jorgensen Walter
Loreta Juseviciene
Mr. & Mrs. S. Juska
Birute Kairiene
Algis Kalvaitis
Dr. Joseph Kalvaitis
Ramūnas & Irena Kalvaitis
Ausra Kaminskas
Maksiminas Karaska
Bridget & Joseph Kasinskas
Juozas & Birute Kasperavicius
Joy Kassett
Peter Kauneckas
Aldona Kavaliunas
Dr. Robert C. Kazlauski
Ona Kearn
Kestutis Keblys
Grazina Kenter
Irena Kerelis
Jurate Keziene
George Kirkutis
Irena Kirkyla
Karin Marie Kirsch
Vaclovas Kleiza
Audrė Kleven
Valerija Kligys
Jadvyga Kliorys
Kenneta Kloba
Knights of Lithuania C-20
Knights of Lithuania C-141
Jonas Kodis
E.A. Komer & D.W. Komer
Izabele Korsakiene
Birute Kozica
Aldas Kriauciunas
Romualdas Kriauciunas
Gene R. Krokys
Jurate Krokys
Pauline Kruk
Ramunė Kubiliute
Aleksas Kučas
Aldona Kudirkiene
Stasys Kuliavas
Luda Kuprėnas
Jennifer Kurtinitis
Milda Kvedaras
Dr. Marius & Eglė Laniauskai
Domas Lapkus
Lark Moteru Saj 20 Kuopa Evelyn Ozelis
Henrikas & Ilona Laucius
Laura Lauciute
Anna F. Laukaitis
Dalia Grybinas Lee
Mary Lingis
Anne R. Linonis
Birute Lintakas
Lithuanian Folk Dance Group Ausra
Lithuanian Language & Cultural Club
Lithuanian National Library
Dalia Liubinskas
Cindy Lockwich
Carolyn Lovell
Diana Bachanas Luedtke
Stanley Lukas
Mark & Mary Ann Maciulaitis
Raminta & Algirdas Marchertas
George Markelonis
Joseph & Silvia Marunas
Vidmantas Matusaitis
Mary Mazens-Sullivan
Vida & Tom McAndrew
Lee McCandless
Alina Meile
Andrius Mikaila
Aida Mikalauskas
Marija Mikonis
Ruta & Linas Mikulionis
Andrius Miliunas
Bronislaw Mogenis
William Morris
John Morris
Algirdas & Amanda Muliolis
Mutual Federal Bank
Bronius Nainys
Romuald Nakas
Vida Nakas
Elena Namikas
Gintas Narkevicius
Bernardas & Regina Narusiai
Alina Naujokaitis
Romas & Angele Nelsai
Vita Neverauskas
Dijana Norkiene
Roma Norkus
Robert Novak
Elvira Ošlapienė
Martin Paliokas
Franca Paplauskas
Mindaugas Pautienis
Donna Penkauskas
Algis Penkiunas
Rūta Penkiūnas
Raymond Petniunas
Frank Petrauskas
Tomas & Laima Petroliunas
Laura Pierce-Foglia
Virgis Pikturna
Aldona Pintsch
Dolores Plasewicz
Darius Polikaitis
Aldona Prapuolenyte
Ruth A. Prouty
Vyta Puleo
Karina Puskorius
Barbara Puzanskas
Dana Rackauskaite Miller
Ramunė Račkauskas
Vidmantas Raisys
Donatas Ramanauskas
Angele Raulinaitis
Rožė & Kazys Ražauskas
Paulius Razgaitis
Andrew Retz
Dianne Roche
Zoe Ann Rohm
Juozas Ryckis
Linas & Dalia Sadauskas
Emilia & Robert Sadonis
Tadas Sajauskas
Dana Saldaitis
Dalia Saulys
Edward Saurusaitis
Charles L. Schwartz
Maria Schwartz
Ruta Sepetys
Milda Sermuksnis
James & Dorothy Setcavage
Barbara Sewell
Helen Shabunas
Daiva Sheety
Algirdas Siaurusaitis
Eugene Silgalis
Rimas Siliunas
Pranas & Lili Simkus
Raminta Sinkus
Vytas & Monica Sirusas
Valdas Sirutis
Danute Siupiniene
Sonia Birute Skricki
Rugile Slapkauskas
Richard Slepetys
Ieva Smidt
Joan Smith
Aldona Šmulkštiene
Linda Soaper
Ona & Chuck Spaniola
Jonas & Ruta Spurgis
Romas Stadalnikas
Richard Stahl
Ramūnas Stančiauskas
Joseph Stankaitis
Darius Stankunas
Dalia Stonys
Danute Surdeniene
Birute Tamoliunas
Eileen Tarulis
Kestutis & Birute Tautvydas
Tevynes Garsai Lietuviu Radija, Hartford
Anne Totoraitis
Jonas & Ramune Totoraiciai
William Turc, Sr
Frauke Uogintas
Ada Ustjanauskas
Andrius Uzpurvis
Petras Vaiciunas
Dana & Saulius Vainauskas
Vincent Vaise
Virginia Vaitas-Russell
Kestutis Vaitkus
Jurate Vaitkus Lenkaitis
Violeta Valadka
Patti Valancius
Thomas & Luis Valancius
Ruta Vardys
Jonas & Rasa Vazbys
Terese Vekteris
Aldona Venckunas
Aušra Venckus
Virginija Vengris
Paul & Barbara Vilcinskas Schmidt
Irena Vilkas
Donata Virkutis
Elvyra & Jurgis Vodopalas
Virgus Volertas & Sofija Degesys
Marija Vygantas
Rytas Vygantas
Vytis Tours
Erika Wagner
Dr. Lorin V Waitkus
Angela Walker
Yvonne M. Waytekunas
Melissa Williams
Carol Wyble
Ieva Young
Robert & Lynne Zalis
Povilas Žemaitaitis
Marius & Birute Ziaugra
Robert Zelonis
Gintas Zemaitaitis
Dwight Zilinskas
Richard Zilinskas
Rimas Zinas
Eugene & Regina Ziurys
Antanina Zmuidzinas
Elena Zobrak
Andrea Zotovas
Alan Zube
Julija & Vladas Zukauskas
Dennis Zutant
Rasa Zutautaite
Kastytis Zymantas

= Founding Sponsor
= Šimtukas Klubas